طرح دعوی به طرفیت مشاور املاک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بنگاه مشاور املاک دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست و مسئولیت آن بر عهده دارنده مجوز می‌باشد و دعوی باید به طرفیت وی اقامه شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ش.م. به طرفیت آقای ح. ف. و املاک مسکن ع. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل (خسارت) به دلیل عدم تخلیه ملک پس از پایان مدت قرارداد مقوم به 51 ، 000 ، 000 ریال، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی که اعلام نموده خوانده ردیف اول پس از انقضا مهلت اجاره، ملک را تخلیه و کلید را تحویل بنگاه (خوانده ردیف دوم) داده است و خوانده ردیف دوم از تحویل آن به اینجانب به مدت یک سال خودداری نموده و تقاضای مطالبه به شرح خواسته را نموده است. دادگاه با توجه به مراتب فوق اولا دعوی خواهان متوجه خوانده ردیف اول نمی‌داند، بنابراین به استناد ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیا نظر به اینکه مشاور املاک دارای شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد و مسئولیت آن بر عهده دارنده مجوز می‌باشد که حسب اعلام خواهان آقای م. م. می‌باشد بنابراین دعوی می‌بایست به طرفیت ایشان اقامه شود در نتیجه دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - احمد همتی کلوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. ش. به طرفیت ح. ف. و املاک مسکن ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/23 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان قرار رد و عدم استماع دعوی صادر گشته است، دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها