مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک سهم مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک و انتقال سند مورد معامله نسبت به سهم مشاعی، در صورت خاتمه یافتن جریان ثبتی پلاک موضوع دعوی، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رضوان شهر در خصوص دعوی آقای س.خ. ،خانم ها ب. ه. خ. و. ز. د. به طرفیت آقای ب. خ. و 4 نفر خوانده دیگر پرونده به خواسته الزام به تفکیک و انتقال سند مورد معامله نسبت به سهم مشاعی پلاک های.. و.. مفروز از پلاک.. واقع در قریه.. با توجه به خاتمه یافتن جریان ثبتی پلاک موضوع دعوی و مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رضوان شهر صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی و مستندا به ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت صادره به اعتبار و شایستگی ثبت اسناد و املاک رضوان شهر را عینا تایید می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها