رای شماره 805 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کاشان به خواسته ابطال تعرفه سال های 91 الی 97 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان)، بند 2 نامه شماره 166472-11/10/96 وزارت کشور، نامه شماره 6000-15/2/97 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 10946/32/20 مورخ 18/2/97 سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

سال 91

تعرفه: 1405

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) و سرپرستی بیمه

معادله محاسبه عوارض:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و سرپرستی بیمه 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/8 × s

توضیحات محاسبه عوارض:

1- s = مساحت زیربنا مازاد بر 50 متر مربع

2- این عوارض سالیانه می‌باشد.

3- تعرفه عوارض بر بانک‌ها قبلاً طی دادنامه شماره 9009970902900845 دیوان عدالت رای به رد شکایت مبنی بر عدم تعلق عوارض مورد نظر صادر شده است.

4- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

سال 92

تعرفه: 1405

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) و سرپرستی بیمه

معادله محاسبه در سال 1392:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و سرپرستی بیمه 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/8 × s

معادله محاسبه پیشنهادی در سال 1393:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و سرپرستی بیمه 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/8 × s

توضیحات محاسبه عوارض:

تبصره 1- s = مساحت زیربنا مازاد بر 50 متر مربع

تبصره 2- این عوارض سالیانه می‌باشد.

تبصره 3- تعرفه عوارض بر بانک‌ها قبلاً طی دادنامه شماره 9009970902900845 دیوان عدالت رای به رد شکایت مبنی بر عدم تعلق عوارض مورد نظر صادر شده است.

تبصره 4- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

سال 93

تعرفه: 1701

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

معادله محاسبه عوارض:

طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان مذکور در سال 1393 بر مبناء عوارض ماهیانه برای فعالان درجه یک به شرح لیست پیوست.

2- عوارض فعالان مذکور درجه ممتاز بر مبناء 180% عوارض درجه یک سال 1392

3- عوارض فعالان مذکور درجه دو بر مبناء 80% عوارض درجه یک سال 1392

4- عوارض فعالان مذکور درجه سه بر مبناء 75% عوارض درجه یک سال 1392

5- عوارض فعالان مذکور درجه چهار بر مبناء 55% عوارض درجه یک سال 1392

6- عوارض فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

توضیحات محاسبه عوارض:

تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و.... می‌باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 2: این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره 4: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

سال 93

تعرفه: 1405

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) و سرپرستی بیمه

معادله محاسبه عوارض:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و سرپرستی بیمه 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/8 × s

توضیحات محاسبه عوارض:

تبصره 1- s = مساحت زیربنا مازاد بر 50 متر مربع

تبصره 2- این عوارض سالیانه می‌باشد.

تبصره 3- تعرفه عوارض بر بانک‌ها قبلاً طی دادنامه شماره 9009970902900845 دیوان عدالت رای به رد شکایت مبنی بر عدم تعلق عوارض مورد نظر صادر شده است.

تبصره 4: عوارض فوق جهت مراکز خصوصی و نیمه خصوصی موارد مذکور 20% افزایش خواهد یافت.

تبصره 5- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

سال 94

تعرفه: 1405

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) و سرپرستی بیمه

معادله محاسبه عوارض:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و سرپرستی بیمه 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس 5% × 000/000/8 × s

توضیحات محاسبه عوارض:

تبصره 1- s = مساحت زیربنا مازاد بر 50 متر مربع

تبصره 2- این عوارض سالیانه می‌باشد.

تبصره 3- تعرفه عوارض بر بانک‌ها قبلاً طی دادنامه شماره 9009970902900845 دیوان عدالت رای به رد شکایت مبنی بر عدم تعلق عوارض مورد نظر صادر شده است.

تبصره 4: عوارض فوق جهت مراکز خصوصی و نیمه خصوصی موارد مذکور 20% افزایش خواهد یافت.

تبصره 5- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

سال 94

تعرفه: 1701

شهرداری کاشان

شماره ابلاغ مصوبه:

تاریخ ابلاغ مصوبه:

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

معادله محاسبه عوارض:

طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان مذکور در سال 1393 بر مبناء عوارض ماهیانه برای فعالان درجه یک به شرح لیست پیوست.

2- عوارض فعالان مذکور درجه ممتاز بر مبناء 180% عوارض درجه یک سال 1392

3- عوارض فعالان مذکور درجه دو بر مبناء 80% عوارض درجه یک سال 1392

4- عوارض فعالان مذکور درجه سه بر مبناء 75% عوارض درجه یک سال 1392

5- عوارض فعالان مذکور درجه چهار بر مبناء 55% عوارض درجه یک سال 1392

6- عوارض فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

8- دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه مصوب همان سالهای مربوطه بدون دریافت جریمه خواهد بود.

توضیحات محاسبه عوارض:

تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و.... می‌باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 2: این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

سال 95

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

تعرفه: 1701

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض:

طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان مذکور در سال 1395 بر مبناء عوارض ماهیانه برای فعالان درجه یک به شرح لیست پیوست.

2- عوارض فعالان مذکور درجه ممتاز بر مبناء 180% عوارض درجه یک سال 1395

3- عوارض فعالان مذکور درجه دو بر مبناء 80% عوارض درجه یک سال 1395

4- عوارض فعالان مذکور درجه سه بر مبناء 75% عوارض درجه یک سال 1395

5- عوارض فعالان مذکور درجه چهار بر مبناء 55% عوارض درجه یک سال 1395

6- عوارض فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه مصوب همان سالهای مربوطه بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و.... می‌باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 2: این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

توضیحات:

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

تعرفه: 1701

موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض:

طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان مذکور در سال 1395 بر مبناء عوارض ماهیانه برای فعالان درجه یک به شرح لیست پیوست.

2- عوارض فعالان مذکور درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض درجه یک سال 1395

3- عوارض فعالان مذکور درجه دو بر مبناء 88% عوارض درجه یک سال 1395

4- عوارض فعالان مذکور درجه سه بر مبناء 83% عوارض درجه یک سال 1395

5- عوارض فعالان مذکور درجه چهار بر مبناء 60% عوارض درجه یک سال 1395

6- عوارض فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه مصوب همان سالهای مربوطه بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و.... می‌باشد مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 2: این عوارض در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

توضیحات:

سال 96

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها

شماره تعرفه: 1405

موضوع تعرفه: عوارض بر محل فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (اعم از دولتی و خصوصی) و سرپرستی بیمه

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض:

شعبه های مرکزی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری 000/000/10 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس

5% × 000/000/10 × s

هر شعبه بانک 000/000/8 ریال تا 50 متر زیربنا و مازاد آن بر اساس

5% × 000/000/8 × s

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1- s = مساحت زیربنا مازاد بر 50 متر مربع

تبصره 2- این عوارض سالیانه می‌باشد.

تبصره 3- تعرفه عوارض بر بانک‌ها قبلاً طی دادنامه شماره 9009970902900845 دیوان عدالت رای به رد شکایت مبنی بر عدم تعلق عوارض مورد نظر صادر شده است.

تبصره 4- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

توضیحات:

سال 97

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه: 1134

عنوان تعرفه: هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول قانون نظام صنفی) - ماهیانه

نحوه محاسبه:

طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1- عوارض فعالان در سال 1398 برای درجه یک با 10 درصد افزایش نسبت به سال 1397 به صورت ماهیانه می‌باشد.

2- درجه ممتاز بر مبناء 200% عوارض درجه یک سال 1398

3- درجه دو بر مبناء 90% عوارض درجه یک سال 1398

4- درجه سه بر مبناء 85% عوارض درجه یک سال 1398

5- درجه چهار بر مبناء 65% عوارض درجه یک سال 1398

6- تعرفه فوق به هیچ عنوان از صاحب ملک که در آن فعالیتی ندارد قابل وصول نخواهد بود.

7- در صورت اطلاع به موقع فعالان مذکور برای تعطیلی محل فعالیت به شهرداری از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل و تایید موارد توسط مراجع مربوطه از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

دریافت معوقات سالهای قبل بر اساس تعرفه همان سال و بدون دریافت جریمه خواهد بود.

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1: کلیه واحدها و اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و.... می‌باشد مشمول این تعرفه بوده و موظف به پرداخت این تعرفه به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 2: این تعرفه در ابتدای هر سال قابل وصول و پیگیری می‌باشد و کلیه واحد و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می‌باشند.

تبصره 3: پرداخت این تعرفه با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مرجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.

تبصره 4: دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.

تبصره 5: چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سالهای قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی های سالهای قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

سال 98 و 97

تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان

شماره تعرفه: 1120

عنوان تعرفه: بهای خدمات رسانی به موسسات غیر مشمول قانون نظام صنفی (بانک‌ها) اعم از دولتی و خصوصی

نحوه محاسبه:

سرپرستی بانک ها

4 برابر عوارض نوسازی

بانک ها به استثنای بانک توسعه تعاون

3 برابر عوارض نوسازی

باجه و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از مراجع ذیصلاح

2 برابر عوارض نوسازی

ضوابط و تبصره های اجرایی:

تبصره 1: این عوارض سالیانه می‌باشد.

تبصره 2: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد شد.

تبصره 3: A ارزش محاسباتی مصوب سال 1398 شهرداری کاشان می‌باشد.

بخشنامه 10946 /32/20 - 18/2/97

شهردار محترم - رئیس محترم شورای اسلامی شهر

با سلام ؛ تصویر نامه شماره 6000 مورخ 15/2/97 مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریها به همراه ضمائم مربوطه در خصوص ابلاغ وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری جهت آگاهی به پیوست ارسال می‌گردد.

امیر حسین رئیسی - سرپرست دفتر امور شهری و شوراها

بخشنامه 6000 - 15/2/97

مدیران کل محترم دفاتر امور شهری و شوراهای استانداری های کشور

با سلام و احترام ،

پیرو بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزیر محترم کشور در خصوص ابلاغ عناوین عوارض به استانداریهای سراسر کشور و بر اساس آخرین آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 1032 مورخ 12/10/1396 و 1052 مورخ 19/10/1396 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) برای بانک های دولتی و خصوصی، صندوق های قرض الحسنه و همچنین موسسات مالی و اعتباری در حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد که این عنوان عوارض در بند 1 قسمت (ب) بخش 2 بخشنامه صدرالذکر تدوین شده است. لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمائید مراتب جهت اقدام لازم به شوراهای اسلامی شهرها ابلاغ گردد.

علی اکبر اسدی - مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه

بخشنامه 166472 - 11/10/96

استانداران محترم سراسر کشور

سلام علیکم ؛

با عنایت به ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها (مصوب 1346) و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن)، به منظور هماهنگی، ایجاد وحدت رویه و رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقررات در خصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، فهرست عناوین عوارض به شرح ذیل اعلام می‌گردد. ضروری است برای پیشگیری از ابطال و لغو عوارض مصوب، توسط مراجع ذیصلاح، فهرست مذکور با رعایت موارد زیر به فرمانداری ها و شهرداری های تابعه ابلاغ گردد:

1- فهرست عناوین عوارض در دو بخش به شرح ذیل می‌باشد:

الف: عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی

1- عوارض زیر بنا (در حد تراکم) برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی

2- عوارض مازاد بر تراکم برای دو بخش مسکونی و غیر مسکونی

3- عوارض بالکن و پیش آمدگی

4- عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی برای املاک فاقد مستحدثات

ب: سایر عناوین

1- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

2- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل، محل جغرافیایی ملک، مساحت ملک (به استثناء مشاغلی که توسط دیوان عدالت اداری اخذ عوارض از آنها خلاف قوانین و مقررات تشخیص داده شده است.)

3- عوارض بر تبلیغات محیطی به غیر از تابلوهای معرفی

4- عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری (دکل های مخابراتی، ترانسفورماتورها، پست های مخابراتی و...)

5- عوارض سالیانه موتور سیکلت ها

6- هزینه صدور برچسب طرح ترافیکی (با رعایت قوانین و مقررات مرتبط)

جزئیات هر یک از عناوین صدرالذکر و نحوه محاسبه آن توسط شوراهای اسلامی شهرها تصویب می‌گردد.

2- در صورتی که شورای اسلامی شهر عوارضی خارج از فهرست پیوست را تصویب نماید. استانداری مکلف است موضوع را به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اعلام نماید تا در صورت مغایرت با قوانین و مقررات جاری و یا آراء دیوان عدالت اداری، وفق تبصره ذیل ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اقدام گردد.

3- عناوین دیگر عوارض مانند نوسازی، قطع اشجار، حمل و نقل رینی و آب معدنی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است. پس از طی مراحل قانونی قابل وصول می‌باشند.

عبدالرضا رحمانی فضلی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

تعیین و اخذ عوارض از سوی شهرداری بدون وجود مصوبه شورای اسلامی شهر کاشان عملی غیرقانونی و خارج از صلاحیت شهرداری بوده است. در همین راستا شهرداری صرفا مستند به بخشنامه وزیر کشورکه به صورت کلی تعیین روش نموده اقدام به اخذ عوارض مذکور نموده است. امری که با قانون شوراها و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرامون وضع عوارض محلی مغایرت دارد. این در حالی است که عوارض مشاغل خاص و فعالان اقتصادی غیر مشمول نظام صنفی (کسب و پیشه) بانک‌های دولتی و خصوصی به جهت غیر محلی بودن فعالیت بانک‌ها مغایر قانون است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 2350/7/ک مورخ 11/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:

مطابق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای شهر تشخیص داده نشده است به عنوان نمونه دادنامه شماره 350 الی 355 مورخ 1/3/97 و 1033 مورخ 12/10/96 و...

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه سال های 91 الی 97 تحت عنوان هزینه خدمات شهری محل فعالیت فعالان اقتصادی، اداری، خدماتی، تجاری و... (غیر مشمول نظام صنفی مصوب شورای اسلامی شهر کاشان)، بند 2 نامه شماره 166472-11/10/96 وزارت کشور، نامه شماره 6000-15/2/97 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نامه شماره 10946/32/20 مورخ 18/2/97 سرپرست دفتر امور شهری و شوراها استانداری اصفهان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

محمدحسن پیرزاده

نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها