رای شماره 1309 تا1311 مورخ 1399/10/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده:ه- ع/ 9901078 - 9900708 - 9901171 شماره دادنامه:1311-1310-9909970906011309 تاریخ:22/10/99

شاکی: آقای علی فتاحی چناره - آقای یعقوب حسینی

طرف شکایت: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 شرایط اختصاصی آگهی آزمون جذب قضات نیروهای مسلح سال 1398

سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به منظور تامین بخشی از کادر قضایی خود از بین حقوقدانان نیروهای مسلح بر اساس ماده 4 قانون دادرسی نیروهای مسلح با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه،اقدام به انتشار آگهی جذب آنها از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه‌ تخصصی نموده است که شاکی نسبت به بند 1 شرایط آگهی آزمون اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

شرایط اختصاصی جذب: 1- سابقه خدمت داوطلبان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و وزارت دفاع) تا آخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از هفت سال و بیشتر از شانزده سال باشد.

تبصره: به سابقه خدمت هر یک از اعضای نیروهای مسلح که به سازمان قضایی مامور شده اند و در سازمان خدمت می نمایند به ازای هر پنج سال، یک سال و حداکثر تا سه سال اضافه می‌شود.

خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: باتوجه به ماده 13 آیین‌نامه جذب و استخدام قضات که حداقل سن استخدام را 22 سال و حداکثر آن را 40 سال قرار داده است و محدود نمودن این بازه سنی با توجه به سابقه خدمتی متقاضیان (در آگهی آزمون حداکثر 16 سال سابقه خدمتی و برای کارکنان شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح حداکثر 19 سال تعیین شده است) موجب تضییع حق گردیده و خلاف عدالت می‌باشد.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: اولاً موضوع جذب قضات نظامی، استخدام اولیه نیست تا موضوع میزان سن مطرح باشد بلکه حقوقدانان واجد شراطی که قبلا به استخدام نیروهای مسلح درآمده اند می‌توانند پس از ثبت نام و قبولی در آزمون و گذراندن مراحل جذب، گزینش و دوره های کارآموزی با صدور ابلاغ قضایی از سوی رییس محترم قوه قضائیه در سازمان قضایی نیروهای مسلح به خدمت خود ادامه دهند، ثانیاً در اجرای ماده 13 آیین‌نامه جذب و استخدام قضات حداکثر سن متقاضی به عنوان یکی از شرایط اختصاصی قید شده است و ثالثاً لزوم تعیین حداکثر سنوات خدمتی از آن جهت بوده که سازمان بتواند پس از مراحل جذب و کارآموزی، حداقل 12 الی 13 سال از خدمت مستخدم استفاده نماید.

« نظریه تهیه کننده گزارش »

اولاً سازمان قضایی نیروهای مسلح به منظور تامین نیروی قضایی مورد نیاز و بر مبنای ماده 4 قانون دادرسی نیروهای مسلح (اصلاحی مصوب 26/10/1368) مبادرت به آگهی جذب افسران واجد شرایط نموده است و این اقدام ارتباطی به استخدام آنان نداشته و تغییری در وضعیت استخدامی آنان ایجاد نمی نماید بلکه همانگونه که در ماده 4 قانون دادرسی نیروهای مسلح آمده: «اولویت در تصدی سمت‌های قضایی در دادگاه‌ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان نظامی واجد شرایط است.» بنابر این فرد مذکور از بین نظامیانی که دارای مدرک دانشگاهی در رشته حقوق باشند پس از آزمون انتخاب می‌شوند. ثانیاً برابر ماده 1 دستورالعمل نحوه تامین پرسنل مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح مورخ 23/3/1375 مصوب فرماندهی معظم کل قوا « در اجرای ماده 9 قانون دادرسی نیروهای مسلح بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح (اعم از کادر قضایی و اداری) برابر مقررات این دستورالعمل از بین نیروهای مسلح تامین می‌گردد.» همچنین برابر ماده 8 این دستورالعمل «واگذاری پرسنل نیروهای مسلح به سازمان قضایی صرفاً به صورت مامور به خدمت انجام می پذیرد...»و برابر ماده 11 همین دستورالعمل سازمان قضایی می‌تواند به منظور شناسائی و انتخاب کادر قضایی و حقوقی خود از بین حقوقدانان نظامی اقدام به برگزاری مسابقه و آزمون... نمایند...» بنابر این استناد به شرایط جذب قضات که مبنای استخدامی دارد در آزمون سازمان قضایی نیروهای مسلح که بر مبنای ماموریت حقوقدانان نظامی صورت می‌گیرد موضوعیت نداشته و در ماموریت کارکنان نیز مقرراتی که مانع قیود مندرج در آزمون باشد ملاحظه نمی شود و ماده 13 آیین‌نامه جذب و استخدام قضات منصرف از موضوع شکایت بوده فلذا به رد شکایت اظهار نظر می‌شود. تهیه کننده گزارش: رضا فضل زرندی

رای هیات تخصصی

اولاً سازمان قضایی نیروهای مسلح به منظور تامین نیروی قضایی مورد نیاز خود و بر مبنای ماده 4 قانون دادرسی نیروهای مسلح اصلاحی مصوب 26/10/1368 مبادرت به آگهی جذب افسران واجد شرایط کرده است و این اقدام ارتباطی به استخدام نداشته و تغییری در وضعیت استخدامی آنان ایجاد نمی کند بلکه همانگونه که در ماده 4 قانون دادرسی نیروهای مسلح آمده است "اولویت در تصدی سمت های قضایی در دادگاه ها و دادسراهای نظامی با حقوقدانان واجد شرایط است." بنابراین فرد مذکور از بین نظامیانی که در استخدام بوده و دارای مدرک دانشگاهی در رشته حقوق باشند پس از آزمون انتخاب می‌شود.

ثانیاً برابر ماده 1 دستورالعمل نحوه تامین پرسنل مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح مورخ 23/3/1375 مصوب فرماندهی معظم کل قوا "در اجرای ماده 9 قانون دادرسی نیروهای مسلح بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز سازمان قضایی نیروهای مسلح (اعم از کادر قضایی و اداری) برابر مقررات این دستورالعمل از بین نیروهای مسلح تامین می‌گردد." همچنین برابر ماده 8 این دستورالعمل "واگذاری پرسنل نیروهای مسلح به سازمان قضایی صرفاً به صورت مامور به خدمت انجام می پذیرد..." و برابر ماده 11 همین دستورالعمل، "سازمان قضایی می‌تواند به منظور شناسایی و انتخاب کادر قضایی و حقوقی خود از بین حقوقدانان نظامی اقدام به برگزاری مسابقه و آزمون... و... نماید."

با عنایت به اینکه استناد به شرایط جذب قضات که مبنای استخدامی دارد، در آزمون سازمان قضایی نیروهای مسلح که بر مبنای ماموریت حقوقدانان نظامی صورت می‌گیرد موضوعیت نداشته و همچنین در ماموریت کارکنان نیز مقرراتی که مانع قیود مندرج در آزمون باشد ملاحظه نمی شود و از سوی دیگر ماده 13 آیین‌نامه جذب و استخدام قضات نیز منصرف از موضوع شکایت است بنابراین مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها