رای شماره 104 مورخ 1381/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 95/81

شاکی: رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه شعبه هشتم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 26 خرداد 1381

شماره دادنامه: 104

مقدمه: رئیس شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند لایحه اعتراضیه اداره حقوقی بانک رفاه کارگران در تاریخ 1381/02/29ملاحظه وبررسی شداگر چه رائی که به استناد آن حکم کارگزینی علیه شاکی صادر گردیده دارای ایرادهای قابل ملاحظه می‌باشد لکن چون مورد اعتراض قرار نگرفت قابل رسیدگی نمی‌باشد لذا ایراد لایحه دفاعیه به رای و دادنامه صادره از شعبه 8وارد به نظر می‌رسد لذااعمال تبصره یک الحاقی به ماده18قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به نامه مورخ1381/03/11قاضی صادرکننده دادنامه شماره2069 مورخ 1380/12/16درپرونده کلاسه79/221شعبه هشتم بدوی دیوان واینکه ‌ابلاغ شماره4786 مورخ 1375/01/27دراجرای رای مورخ1374/10/20هیات رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر اخراج شاکی از خدمت صادر شده و رای قطعی شماره 198مورخ 1373/06/12هیات تجدیدنظر رسیدگی بتخلفات اداری درمقام فسخ رای شماره24مورخ 1372/03/18صادر شده و متضمن فسخ رای مذکور درابلاغ کارگزینی مورداستناد نیست بنابراین با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شعبه هشتم بدوی دیوان و تحقق و اجتماع شرایط مقرر در تبصره‌های یک و3الحاقی به ماده18قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1372/02/26دادنامه مذکور نقض می‌شود رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به شکایت و اعتراض شاکی به شعبه 12بدوی دیوان ارجاع می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع