بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/25

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده ز. ق. پ. در مورخه 98/5/5 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج و بند 8 شرط ضمن عقد و ماده 1146 قانون مدنی به طرفیت ع. م. ن. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده در 93/10/12 با خوانده ازدواج نموده و ده ماه است.که همسرم متواری شده از وی خبر ندارم. لذا با عسر و حرج و کراهت با بذل یک سوم از مهریه تقاضای طلاق دارم. شعبه *در 98/8/4 تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته همسرم یک سال است.ترک منزل نموده است. 100 سکه از مهریه و اجرت المثل را بذل می کنم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داور زوج که از طرف دادگاه تعیین شده اعلام نموده دسترسی به زوج وجود ندارد. تا اعلام نظر شود. ص 28 مضافا داوران زوجین به شرح ص 37 اعلام نموده‌اند دسترسی به زوج ممکن نیست و منزل مشترک را ترک نموده و سازش ممکن نیست وکیل زوج اعلام نموده در مورخه 95/7/6 حکم به الزام زوجه به تمکین صادر شده است. زوجه از تمکین خودداری نموده است. دادگاه در 99/2/23 تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته زوج پرخاشگر است. وسایل منزل را می شکست. لباسهای مرا پاره می کرد از 28 تیر 95 از منزل مشترک خارج شدم. و در منزل پدرم هستم. در این مدت نفقه نداده است. و به محل نامعلومی رفته است. از وی خبر ندارم. نفقه و اجرت المثل را بذل می کنم. مهریه ام را می خواهم قاضی مشاور نظر به پذیرش دعوی زوجه داده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *- 99/4/2 با توجه به نظریه داوران بر عدم سازش و جدایی طولانی زوجین و بذل بخشی از حقوق مالی توسط زوجه حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با احراز عسر و حرج صادر نموده است. زوجه نفقه و اجرت المثل و 100 سکه از مهریه را بذل نموده است. اقای ج. ب. به وکالت از ع. م. ن. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است. شعبه *در 99/6/26 تشکیل جلسه داده است. وکیل زوج اعلام کرده هیچ دلیل شرعی بر عسر و حرج وجود ندارد. دادگاه با ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره *- 99/6/30 با عدم احراز عسر و حرج و اینکه مفارقت ده ماهه زوجین نیز دلیل بر عسر و حرج نیست دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. خانم ز. ق. پ. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده اقای ج. ب. در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *- 99/6/30 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ز. ق. پ. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/6/30 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه است: زیرا اولا داوران زوجین نظر به عدم امکان سازش داده اند و داور زوج صراحتا اعلام نموده که امکان برقراری تماس با زوج جهت مذاکره سازشی وجود ندارد. و قاضی مشاور نیز در دادگاه بدوی نظر به احراز عسر و حرج داده است. لیکن دادگاه تجدید نظر در باب وظیفه قانونی مطابق مفاد مواد 2 و 27 قانون حمایت خانواده باید در رد نظریه داوری و قاضی مشاور مستدلا اظهار مینمود که مفاد دادنامه از این جهت دارای نقص جدی است. ثانیا خوانده دعوی در جلسات دادرسی حضور نیافته است.و حتی حاضر به مذاکره با داور نیز نشده است. وکیل وی نیز اظهارات متناقضی را بیان نموده است. از یکطرف وکیل خوانده به مفاد دادنامه مورخه 95/7/6 استناد نموده که زوجه محکوم به تمکین شده و از تمکین خودداری می‌نماید. از طرف دیگر جدایی جسمانی زوجین را در حدود هشت ماه اعلام نموده که با توجه به زمان دادخواست مورخه 98/5/5 ادعای وکیل قابل پذیرش نیست و دادگاه نسبت به این موضوع هیچگونه تحقیقی ننموده است.زیرا اگر حکم تمکین سال 95 اجرای شده باشد. استناد مجدد به ان بی معنی است.و اگر اجرای نشده جدایی ده ماهه زوجین در تعارض با ان می‌باشد. ثالثا اینکه دلیل عسر و حرج زوجه در قانون حصری نیست و اگر به هر جهتی عسر و حرج احراز گردد. قابل پذیرش است. زوجه مدعی است. از 28 تیر 95 جدای از زوج زندگی می کند. از طرفی از محل سکونت زوج اطلاعی ندارد. و زوج نیز هیچگونه دلیلی ارائه نداده که دارای منزل مشترک بوده و امکانات لازمه زندگی را فراهم نموده است: زوجه مدعی عدم پرداخت نفقه است. اگر زوج مدعی جدایی در طول ده ماه باشد. با توجه به اینکه نمی تواند به حکم تمکین سال 95 استناد نماید. قطعا باید نفقه زوجه را در این مدت پرداخت نموده باشد. و اگر ادعای پرداخت دارد. باید اثبات نماید. اما این مطلب رسیدگی نشده و نواقص جدی وجود دارد. لذا مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارحاع می‌نماید.

با نقض دادنامه و اعاده پرونده شعبه *تشکیل جلسه داده است. زوجه در جلسه حاضر و اظهار داشته 5 سال است.که خانه پدرم هستم و شوهرم بخاطر عدم پرداخت مهریه متواری است.و در این مدت نفقه هم نداده است. از 314 سکه مهریه یکصد سکه را بخشیدم. نفقه را می بخشم وحقوق دیگری نمی خواهم. فقط طلاق می خواهم. وکیل زوج اظهار داشته دلیلی بر عسر و حرج نیست و پرداخت نفقه فرع بر تمکین است.و زوجه حاضر به تمکین نشده است. و غیبت موکل ناشی از ترس بابت مهریه است.که بازداشت شود. و این ترک زندگی نیست. و موکل حاضر به طلاق نیست و حاضر است.منزل تهیه کند. زوجه گفته 5 سال است.من را رها کرده است.و قادر به زندگی نیستم. دادگاه به موجب دادنامه شماره * 99/11/21 با توجه به اینکه زوج ترک زندگی نموده و زوجه مدعی است. 5 سال است.رها شده و در این مدت نفقه هم پرداخت نشده است. با احراز عسر و حرج دادنامه بدوی را نقض وحکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. اقای ج. ب. به وکالت از ع. م. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره */ 11/21 فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ج. ب. به وکالت از ع. م. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/11/21 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی و احراز عسر و حرج فرجامخوانده حکم به الزام فرجامخواه به طلاق ایشان صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به نظریه داوران بر عدم امکان سازش و جدایی جسمانی طولانی زوجین از سال 95 و عدم حضور زوج در جلسات دادرسی که حکایت از صحت ادعای زوجه در ترک زندگی مشترک به دلیل درخواست مهریه می‌باشد. مطابق مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقرارت مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه وکیل ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 3 ٫ 96 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/2

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها