نظریه مشورتی شماره 7/96/1286 مورخ 1396/06/07

تاریخ نظریه: 1396/06/07
شماره نظریه: 7/96/1286
شماره پرونده: 96-168/1-902

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- نشر آگهی در خصوص ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناظر به زمانی است که محل اقامت متهم معلوم نیست که بتوان احضاریه را به وی ابلاغ نمود ولی چون در فرض استعلام، محل اقامت متهم معلوم ذکر شده است، بنابراین، لزومی به نشر آگهی نیست و ابلاغ احضاریه به نشانی متهم کافی است و رسیدگی در غیاب متهم و صدور قرار جلب به دادرسی، در فرض فراهم بودن اقتضای آن، فاقد منع قانونی است.
2- تعیین محل اقامت متهم با رعایت ضوابط مذکور در قانون مدنی (مواد 1002 الی 1010 این قانون) می‌باشد و نه صرفاً حضور یا عدم حضور فعلی وی در محل معین و یا متواری بودن وی.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)