طرح دعوی خلع ید بعد از انقضاء مدت اجاره

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره، مالک باید تخلیه مورد اجاره رادرخواست نماید و صدور حکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک.... به شماره ثبت......با وکالت ر.الف. ش. به طرفیت 1 - الف.ح. م. 2 - شرکت ز. با وکالت م. پ. به خواسته صدور حکم خلع ید از یکدستگاه اپارتمان به پلاک ثبتی...... بخش......تهران واقع در....... به مساحت 74/3 متر مربع و یکواحد پارکینگ قطعه.....تفکیکی واقع در جنوب غربی زیرزمین دوم و ششدانگ انباری قطعه......تفکیکی واقع در شمال انباری واقع طبقه زیر زمین دوم و خسارت دادرسی دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین وکیل خواهان با ارائه اصل سند مالکیت محکومیت خواندگان را درخواست کرده و وکیل خوانده ردیف دوم ضمن حضور اظهار داشته که ملک در تصرف استیجاری خوانده ردیف دوم می‌باشد و از طرف خوانده ردیف دوم به اجاره داده شده است دادگاه با عنایت به مالکیت رسمی خواهان نسبت به رقبه موصوف و صرف نظر از انقضای مهلت اجاره به استناد مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 و 311 و 308 قانون مدنی و وحدت رویه 672 مورخ 1383/10/01 دیوانعالی کشور حکم به محکومیت خوانده به خلع ید از اپارتمان مورد تصرف و متعلقات ان و نیز پرداخت 1643758 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی و پرداخت 1800000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ز. بامدیریت آقای ح. ک. وبه وکالت آقای م. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ودر خصوص دعوی بانک سرمایه به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی شماره...... بخش......تهران دادگاه با احراز مالکیت رسمی مشارالیه نسبت به پلاک فوق حکم به محکومیت خوانده به خلع یدازآپارتمان موصوف وپرداخت هزینه های دادرسی صادرنموده است دادگاه با ملاحظه اوراق ومحتویات پرونده اعتراض رادرخور پذیرش میداند زیرا اقتضای خلع ید ازملک تصرفات غاصبانه متصرف میباشد ودرحالی که تجدیدنظرخواه حسب تصویرقرارداداجاره شماره......مورخ 1390/12/01 مندرج درصفحه 18 پرونده مستاجر پلاک ثبتی فوق الذکر بوده وآن راازمالک رسمی وقت آقای الف.ح. م. به مدت دوسال اجاره نموده است بنابراین تصرفات تجدیدنظرخواه با مجوزبوده وغاصبانه تلقی نمیگردد وتجدیدنظرخوانده با انتقال مالکیت قائم مقام قانونی موجود درمحل مورد اجاره میگردد فلذا بنا به مراتب فوق وحتی در صورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره مالک میبایست تخلیه مورد اجاره رادرخواست نمایدوصدور حکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی میباشد علیهذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی حکم صادره رامنطبق باموازین قانونی وشرعی تشخیص نداده وبا استناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بااستنادبه ماده 2 قانون مرقوم قراررد دعوی خلع ید راصادرمینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد علی افشار

منبع
برچسب‌ها