آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب 1394/05/11 هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه 1394/5/11 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- در این آیین ‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت ‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 -
ب - مراکز علمی: دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق فهرست اعلامی وزارتخانه ‌‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
پ – پژوهش ‌های کاربردی: پژوهش‌ هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به ‌منظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می ‌گیرد.
ت - طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش ‌های کاربردی.
ث - متقاضی: کلیه بهره ‌برداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیر دولتی.
ج - کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده (4) این آیین نامه.

ماده 2- طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به ‌همراه پیش ‌نویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم می ‌شود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

تبصره 1- دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارایه طرح‌ های واصله با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره 2- ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بلامانع است.

ماده 3- طرح ‌باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی ‌سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره - مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده 4- کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین ‌شده در این آیین ‌نامه با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب- رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی.
پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.
ت- رییس سازمان زمین ‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.
ث- رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا نماینده وی.
ج- یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر).
چ- یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمن های علمی مرتبط با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره 1- تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.

تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 5- مصوبات کارگروه پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به ‌شرح زیر است:
الف- اعلام ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح ‌ها و چارچوب قرارداد ظرف یک‌ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ب- بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دوره‌ای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد این آیین ‌نامه.
پ- تشکیل جلسه و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح هایی که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل اجرای طرح اختلافی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابلاغ توسط دبیر از سوی متقاضی لازم الاجرا است.

ماده 7- متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی اجرای طرح گزارش ‌های پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارایه نماید. گزارش‌های یاد شده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.

تبصره - اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمان ‌بندی و مراحل اجرای آن، نحوه پرداخت‌ و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت می‌گردد‌.

ماده 8- مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

تبصره - مراکز علمی می‌توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.

ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می‌باشد.

تبصره - چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی پرداخت ‌نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهور