اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.

نظریه های تفسیری شورای نگهبان (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها