رای شماره 131 مورخ 1381/04/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 452/79

شاکی: آقای علی اوسط‌عرشی‌یلقون‌آغاج

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 16 تیر 1381

شماره دادنامه: 131

مقدمه: الف) شعبه 4 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/78/3 موضوع تقاضای تجدیدنظر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 675 مورخ 1376/03/13 شعبه 11 در پرونده کلاسه 74/264 به شرح دادنامه شماره 1 مورخ 1378/04/01 رای مورد شکایت را عیناً تایید نموده است.ب) شعبه 4 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت4/79/162 و 78/2266 موضوع تقاضای تجدیدنظر رابط و مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1692 مورخ 1378/10/06 شعبه 11 بدوی دیوان در پرونده کلاسه 77/824 به شرح دادنامه شماره 1077 و 1078 مورخ 1379/09/12 در خصوص اتخاذ تصمیم نسبت به احتساب ایام عدم اشتغال به خدمت شاکی و حقوق مترتب بر آن قبل از تعیین تکلیف قطعی و نهایی استخدامی نامبرده دادنامه بدوی را فسخ و قرار رد شکایت صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه‌های فوق‌الذکر با عنایت به موضوع شکایت و خواسته و سایر خصوصیات مندرج در هر پرونده اشاره شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین مورد از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع