افزایش مهریه بعد از عقد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مهر المسمی در زمان عقد همان است که طرفین برآن توافق کرده اند و هرگونه توافق بعد از عقد نکاح عنوان مهریه نداشته و تابع عقود و ایقاعات دیگر است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ج.ص. فرزند م. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه --- صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وکیل خواهان اظهار نموده موکل اینجانبان در پرونده شماره 920386 مبنی بر مطالبه تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به دلیل عدم حضور شهود در جلسه رسیدگی مورد پذیرش دادگاه ارجمند قرار نگرفته است صرف‌نظر از علل و دلایل عدم حضور شهود خوشبختانه جدیدا فیلم مراسم عقد از سوی یکی از افراد حاضر در مراسم مزبور در اختیار موکل قرار داده شده که در آن به روشنی مشخص است که عقد نکاح میان موکل و خوانده دعوی بر اساس مهریه به مبلغ چهار میلیون تومان وجه نقد و یکصد و ده عدد سکه جاری گردیده است از آن جایی که با جاری شده صیغه عقد نکاح میان موکل و خوانده دعوی بر اساس مهریه مزبور عقد نکاح قانونی و شرعی معتبر بوده و تنظیم سند رسمی ازدواج جزءشرایط ماهوی عقد نکاح نبوده و اشتباه بعدی سردفتر ازدواج تاثیری در مهریه مورد توافق نداشته و خوانده دعوی نیز جز انکار ضمنی مهریه موکل دلیل و مدرکی حاکی از بی‌ اعتباری عقد نکاح بر اساس مهریه مورد توافق (چهار میلیون تومان وجه نقد و یکصد و ده عدد سکه) ارائه نکرده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و با توجه به گزارش واحد مددکاری از بازبینی سی دی مراسم عقدکنان و اظهارات عاقد و مودای گواهی گواهان و اقرار خوانده به اینکه در مراسم عقدکنان مهریه تعداد 110 عدد سکه بهار آزادی و چهار میلیون تومان بوده و وکالت به عاقد بر همین بنا داده ولی بعد از آن در محضر توافق دیگری صورت گرفته که هیچ‌کدام از شهود و عاقد در محضر حضور نداشتند و مهریه همانست که در سند نکاحیه آمده است دادگاه با توجه به اظهارات عاقد اینکه با اخذ وکالت برای خواندن صیغه عقد نکاح با مهریه تعداد 110 عدد سکه و چهار میلیون تومان صیغه عقد نکاح دائم طرفین را خوانده است از آنجا که مهرالمسمی در زمان عقد همانست که طرفین برآن توافق نمودند و توافقات بعد از عقد مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان به موجب رای شماره --- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخشنامه ثبتی قسمت ب بند 151 راجع به امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است با لحاظ نظریه شماره 88/30/35079 مورخه 1388/05/12 فقهای محترم شورای نگهبان «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعا صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شده» بخشنامه مذکور را ابطال نموده است بنابراین عقدی که سردفتر ازدواج هنگام تنظیم سند جاری می‌نماید تشریفاتی است چون عقد نکاح قبلا بین زوجین جاری شده و عقدی وجود ندارد تا نسبت به مهرالمسمی توافق نمود و هرگونه توافق بعد از عقد نکاح عنوان مهریه ندارد و تابع عقود و ایقاعات دیگر است لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مهریه چهار میلیون تومان وجه نقد و تعداد 110 سکه بهار آزادی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی- جاویدی رای دادگاه در خصوص دادخواست ج.ص. به‌ طرفیت م.ق. به‌ خواسته اصلاح رای شماره --- مورخه 1393/05/29 صادره از سوی این دادگاه با توجه به مراتب بدینوسیله عبارت سطر 28 دادنامه مبلغ چهار میلیون تومان حذف و به‌ جای آن عبارت مبلغ 7/130/411 تومان اضافه و الحاق می‌گردد و بقیه دادنامه مذکور به ‌قوت خود باقی است این اصلاحیه با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره اصلاحی و دادنامه مذکور در حکم واحد بوده و هر یک به تنهایی فاقد اعتبار قانونی خواهد بود مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ دادنامه اصلاحی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- جاویدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن درخواست اعاده دادرسی خانم ج.ص. به طرفیت تجدیدنظرخواه به‌ خواسته اعاده دادرسی از دادنامه شماره --- صادره از همان شعبه راجع به پرداخت مهریه مافی ‌القباله به پرداخت 110 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و چهار میلیون تومان وجه نقد که با دادنامه اصلاحی شماره 9309970200601092 مورخ 1393/07/22 سطر 28 دادنامه مبلغ چهار میلیون تومان حذف و به جای مبلغ 7/130/411 تومان اضافه و الحاق گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رییس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیفی- ارژنگی

منبع
برچسب‌ها