حاکمیت اصل تقدم حق الناس بر حق الله در رسیدگی به محاربه

پیام: با عنایت به حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»;، در صورتی که علاوه بر اتهام محاربه اتهامات دیگری از قبیل مباشرت در قتل، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی متوجه متهم بوده و دادگاه بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین و حقوق اولیاء دم در قصاص، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم، نفیا و اثبانا قرار نداده باشد رای صادره نقض می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده کلاسه --- ط د و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب به شماره 9010438714800066 و کیفرخواست 9010438714800065 آقایان: 1 - م.الف. تبعه کشور عراق متولد 1980 سنی مذهب 2 - الف.پ. فرزند م. اهل سنی مذهب 3 - م.ک. فرزند ر. 4 - م.ی.فرزند ن. 5 - ب.ن. فرزند م 6 - پ.م. فرزند ش. 7 - ش.الف. فرزند ع. 8 - ب.ر. فرزند م. 9 - م.ر. فرزند م. 10 - و.الف. فرزند م. 11 - ع.ن. فرزند ت. 12 - ک.م. فرزند ع. 13 - ف.ه. فرزند م. 14 - الف.م. فرزند م. 15 - ع.ق. فرزند ع. 16 - ک.ش. فرزند م. 17 - و.ش. فرزند الف. 18 - ت.ن. فرزند س. 19 - م.غ. فرزند ح. 20 - ف.ش. فرزند م 21 - ش.الف. فرزند م. 22 - و.ق. فرزند م. 23 - ف.ی. فرزند ع. 24 - ک.ع. فرزند ع. 25 - ف.ن. فرزند خ. 26 - م.ک. فرزند ح. 27 - م.ی. فرزند الف. همگی به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی تکفیری ت.و جهاد (حسب کیفرخواست 9010438714800066 - 90/2/22 ) و به علاوه آقایان م.ش. به اتهام ورود غیرمجاز در ایران و الف.پ. به اتهام جعل کارت شناسایی و استفاده از آن، تحصیل مال غیر مشروع. و پ.م.ی به اتهام مشارکت در جعل کارت های شناسایی اعضای گروهک تروریستی سلفی و استفاده از آن و تردد غیرمجاز از مرز و م.ر. به اتهام تهیه و ساخت میخ چهارسو در جهت پیشبرد اهداف گروهک سلفی و و.الف. به اتهام مشارکت در ساخت میخ چهارسو در جهت فرار اعضای گروهک سلفی و مخفی نمودن عناصر گروهک سلفی و ع.ق. به اتهام استفاده از کارت شناسایی جعلی و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران و م.غ. به اتهام استفاده از کارت شناسایی جعلی و ف.ی. به اتهام تردد غیرمجاز از مرز (حسب کیفرخواست 9010438714800065 - 90/2/22 ) تحت پیگرد دادسرای عمومی و انقلاب سنندج واقع شده اند شرح واقعه اینکه تعدادی از جوانان متعصب شهر سنندج در سال های 86 و 87 با این تفکر که استمداد از غیر خدا شرک است و مشرک باید به قتل برسد با سرکردگی معدوم ف.ر. فرزند م. و ک. ش.، ب.ش. و ک.و. اقدام به تشکیل گروهک تروریستی سلفی تندرو موسوم به ت. و جهاد نموده و در اقدام اول با جذب حدود 26 الی 27 نفر و تهیه حدودا 26 قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه به صورت غیرمجاز نموده و مورخ 1388/02/04 به دو گروه 11 و 15 نفره تقسیم شده گروه 11 نفره مامور حمله به یگان ویژه انتظامی و گروه 15 نفره مامور حمله به ستاد فرماندهی انتظامی سنندج شده که در حمله به یگان ویژه تعداد دو نفر از پرسنل انتظامی شهید و پنج نفر از پرسنل وظیفه مجروح شده و در ستاد فرماندهی انتظامی تعداد 9 دستگاه از خودروهای بنز انتظامی خسارت فراوان دیده و یک دستگاه تویوتا هایلوکس به آتش کشیده شده است تعقیب مجرمین آغاز شده پس از شناسایی و دستگیری متهمین مورخ 1388/06/18 نسبت به دادیار محترم شعبه... دادسرای سنندج سوءقصد نموده و در تاریخ 21/6/88 در یک اقدام مجرمانه مرحوم برهان عالی امام جماعت مسجد... سنندج را به شهادت رسانده و در تاریخ 1388/06/24 نسبت به آقای ح.د. دادیار دادسرای عمومی و انقلاب سنندج سوءقصد نموده و منجر به مجروح شدن وی گردیده است باز در تاریخ 25/6/88 اعضای گروهک موصوف اقدام به ترور ماموستا شیخ الاسلام (نماینده محترم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری) نموده و ایشان را به شهادت رسانده اند و مورخ 5/7/88 تعداد سه نفر از اعضای گروهک معدوم شده و تعدادی اسلحه و مهمات از آنان کشف و ضبط گردیده است که اعضای متواری گروهک مذکور در تاریخ 17/4/88 اقدام به ربایش و ترور شهید خلیفه ابراهیم فرهادی نموده و طلاجات وی را نیز به سرقت برده اند و در تاریخ 21/7/88 تعدادی دیگر از اعضای گروهک مذکور اقدام به ربایش و ترور شهید هدایت حسن خانی و سرقت خودروی وی نموده در تاریخ اسفندماه 1388 بعد از سرقت مسلحانه از طلافروشی زنجان پس از تحقیقات اطلاعاتی تعدادی از گروهک مذکور شناسایی و دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست رئیس دادگستری استان کردستان بدلائل مذکور در برگ 3012 پرونده تقاضای احاله پرونده به تهران نموده و به شرح دادنامه شماره --- - 90/3/8 صادره از شعبه --- دیوان عالی کشور با موافقت تقاضای مذکور و ارسال پرونده به تهران به شعبه --- دادگاه انقلاب تهران عهده دار رسیدگی شده است دادگاه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه های 12/28 مورخ 1392/01/18 و 69/28 مورخ 1392/08/07 در دادنامه --- - 18/1/92 آقایان ب.ر. فرزند م.- م.ر. فرزند م.- م.ی فرزند ن.، ش.الف. فرزند ع.- م.ی. فرزند الف. - و.ش. فرزند الف. - ک.ع.فرزند ع. - پ.م. فرزند ش.- الف.پ. فرزند م. - و.الف. فرزند م.- ف.ی. فرزند ع.- م.ک.فرزند ح.- م.غ. فرزند ح. - ع.ن. فرزند ت. - ک.ش. فرزند م.- ف.ش. فرزند م. را محارب تشخیص داده و به استناد مواد 183 - 185 - 186 - 187 - 189 قانون مجازات اسلامی آقایان ب.ر. و م.ر. و م.ی و پ.م. و الف.پ. و ش.الف. و ف.ش. و م.غ. را هر یک به اعدام محکوم و آقایان و.ش. و م.ش.و و.الف. و ک.ع. و ع.ن. و ک.ش. و ف.ی. را به نفی بلد به مدت هر یک هشت سال در زندان رجائی شهر به عنوان حد شرعی محاربه و م.ک. را به تحمل 4 سال حبس در زندان رجائی شهر به عنوان حد محاربه محکوم نموده است. و به موجب دادنامه --- مورخ 1392/08/07 پس از رسیدگی به اتهامات آقایان ن.ن. فرزند م. - م.االف. فرزند الف.- ع.ق. فرزند ق. - م.ک. فرزند ر. - ف.ن. فرزند خ. - ک.م. فرزند ع.- الف.م. فرزند م. - و.ق. فرزند م.- ش.الف. فرزند م.- ت.ن. فرزند س.- ف.ه. فرزند م. این چنین رای داده است:

در خصوص اتهام آقای 1 - ب.ن. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات تروریستی گروهک فوق، مشارکت در حمل و نگهداری و جابه جایی اسلحه های غیرمجاز گروهک فوق به تعداد زیاد، رابطه تشکیلاتی و عملیاتی و تدارکاتی اعضای گروهک فوق با امیر گروهک، تهیه امکانات و خانه تیمی برای اعضاء گروهک تروریستی موصوف، ارائه اخبار و اطلاعات برای اعضای گروهک به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران دادگاه با توجه به گزارشان وزارت اطلاعات و اقاریر نامبرده در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و در خصوص اتهام آقای 2 - م.الف. تبعه کشور عراق دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و عضویت القاعده شاخه کتائب کردستان و مشارکت و همراهی و همکاری با تروریست های بمب گذار در سال 1386 سنندج گروه شورش م.، حمل و نگهداری و اخفاء بمب های ساخته شده گروه معدوم موسوم به شورش م. و اسلحه کلاشینکف و تعداد زیادی فشنگ جنگی مربوطه به صورت غیرمجاز مشارکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی در زنجان در سال 1388 و هواداری از گروه های تروریستی فوق و اقدام تروریستی آن ها به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی حکومت اسلامی ایران و براندازی حکومت اسلامی ایران وی در دفاع از خود می گوید من هوادار گروهک القاعده بوده ام به مدت ده سال و در ابتدا عضو انصار الاسلام عراق بوده ام و به صورت غیرمجاز به ایران واردشده ام و در سرقت مسلحانه از طلافروشی زنجان برای افراد گروه خانه تهیه کردم که اعضای فوق در درگیری کشته شدند وی در شناسایی و طراحی از سرقت طلافروشی نقش موثر داشته است و در خصوص تهیه مدارک جعلی برای خودش می گوید معدوم ز.ش. مدارک ایرانی وی را تهیه کرده و در جهت تهیه خانه برای افراد گروه فعالیت می کرده است و در جهت تهیه خانه برای افراد گروه فعالیت می کرده است و در درگیری مسلحانه با نیروهای وزارت اطلاعات دستگیرشده است دادگاه با توجه به اقاریر وی و گزارشات وزارت اطلاعات بزه انتسابی را محرز می داند. 3 - در خصوص اتهام آقای ع.ق. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد و عضویت در گروهک القاعده شاخه کتائب کردستان و هواداری از گروهک فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و مشارکت در سرقت مسلحانه طلافروشی از همدان به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده در دفاعیات خود در دادگاه می گوید من عراقی هستم و به صورت غیرقانونی به ایران آمدم و عضو کتائب کردستان بودم و بعدا جدا شدم نامبرده در خصوص سرقت همدان می گوید اصلا همدان را بلد نیستم و در سرقت همدان شرکت نداشته ام و کلمه اقاریر و اعترافات خود در وزارت اطلاعات دادسرا را انکار می‌نماید. دادگاه در مواجهه حضوری وی با ل.الف. یکی دیگر از اعضای گروهک فوق که به اتهام ترور ماموستا شیخ الاسلام در حال حاضر در بازداشت بسر می برد می گوید ع.ق. در منطقه... همدان زندگی می کرد و همه ما در خانه وی جمع می شدیم و در رابطه با شناسایی و سرقت از طلافروشی ها وی به اتفاق م.غ. طلافروشی کوچک را سرقت کردند و من و الف. موفق به سرقت نشدیم ولی آن ها موفق شدند و در منزل ع.ق. طلاها تقسیم شد و هر نفر سهم خود را از طلا برداشتند. دادگاه با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر وی و مواجهه حضوری با ل.الف. بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

4 - در خصوص اتهامی م.ک. فرزند ر. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری سنندج موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و مسلحانه گروهک فوق، عضویت در گروهک تروریستی جیش صلاح الدین (گروهک القاعده) مشارکت و همکاری با تروریست های بمب گذار سال 1386 در شهر سنندج (گروه معدوم شورش م.) حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی از نوع کلاشینکف و تعدادی فشنگ جنگی مربوطه مشارکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهر زنجان به قصد مقابله و براندازی نظامی جمهوری اسلامی ایران نامبرده در دفاع از خود می گوید اقاریر و اعترافات خود در وزارت و دادسرا را قبول دارم و اثر انگشت متعلق به من است ولی در حال حاضر قبول ندارم دادگاه با بررسی پرونده گزارش وزارت اطلاعات درباره وی و اعترافات و اقاریر نامبرده در وزارت اطلاعات و دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می دارد.

5 - در خصوص اتهام ف.ن. فرزند خ. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، فعالیت تبلیغی علیه نظام با پخش و توزیع سی دی کتب و جزوه و مرام سلفیت، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه و جابه جایی و پشتیبانی تدارکاتی از اعضاء و اقدامات تروریستی گروهک فوق و مشارکت در سرقت مسلحانه با اعضای گروهک فوق و اجتماع و تبانی در جهت ارتکاب جرم به قصد مقابله، نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران وی اتهامات وارده را قبول ندارد و اظهارات خود در وزارت اطلاعات و دادسرا را دیکته شده از سوی وزارت می داند اما می گوید در سال 86 با این عقیده آشنا شده است و در ارتباط با انتقال ش.، الف.، و.، معدوم که هر سه نفر مسلح بوده اند به زنجان می گوید من به عنوان راننده آژانس آن ها را برده ام و از مسلح بودن آن ها خبر نداشتم دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات اقاریر و اعترافات متهم در وزارت اطلاعات و دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

6 - در خصوص اتهام ک.م. فرزند ع. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک و اقدامات مجرمانه و مسلحانه و تروریستی اعضاء گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز مربوط به گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران وی در اظهارات خود در دادگاه می گوید من سلفی هستم و اظهارات و اقاریر خود در دادسرا و وزارت اطلاعات را قبول ندارم دادگاه با بررسی پرونده و اظهارات آقای ب.ن. از دیگر اعضاء گروه در دادگاه و گزارش وزارت اطلاعات بزه انتسابی وی را محرز می داند.

7 - در خصوص اتهام الف.م. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی و مسلحانه اعضای فوق ،مشارکت در ترور دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای سنندج آقای م.ک. به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده در اظهارات خود در دادگاه می گوید من عضو گروه نبوده ام اما با ف.ر. عضو دیگر گروه آشنا شده و نامبرده ف.ر. تروریست، به خانه وی رفته است و از وی درخواست ماشین جهت تردد در شهر سنندج را کرده است و ف. تلفنی از وی خواسته است که چند نفر را در داخل شهر جابجا کند و وی راننده گروه مسلح بوده است و قبول دارد و می گوید که آن ها را به عنوان مسافر برده است و بعدا متوجه شده است که آن ها قاضی را ترور کرده اند و ماشین خود را به گروه فروخته است و موضوع ترور را به ماموران امنیتی گزارش نکرده است دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات اقاریر وی در دادسرا و وزارت و دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

8 - در خصوص اتهام و.ق. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری تندرو موسوم به ت. و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شخصی ه.ح. (پژو 206 ) حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده منکر اقاریر خود در وزارت اطلاعات و دادسرا می‌باشد ولی در دادگاه اظهار می‌دارد که شما کافر هستید و اگر در حال حاضر دستم باز بود شما را می کشتم و اگر آزاد شوم با حکومت طاغوت درگیر می شوم قبلا کاری انجام نداده ام ولی بعدا انجام می دهم اگرچه نامبرده در دادگاه منکر اقاریر خود در وزارت اطلاعات و دادسرا و دادگاه هست بزه انتسابی به ویرا محرز می داند.

9 - در خصوص اتهام ش.الف. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج هواداری از گروهک فوق و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و سرقت مسلحانه خودرو شخصی 206 ه.ح.، مشارکت در حمله و پرتاب نارنجک به ایستگاه پلیس در خیابان فردوسی سنندج شرکت در کلاس و فراگیری و آموزش نحوه ساخت بمب و مواد انفجاری به منظور اقدام به بمب گذاری در داخل کشور به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده کیفرخواست صادره علیه خودش را قبول ندارد در مواجهه حضوری با یکی دیگر از اعضاء گروه به نام ل.الف. که هم اکنون به اتهام ترور ماموستا شیخ الاسلام در زندان بسر می برد وی شرکت نامبرده در سرقت ماشین ه.ح. و ترور وی را تایید می‌نماید نامبرده عضویت در گروه را قبول دارد و می گوید چون ابتدا گفتند برای جهاد می رویم و بعدا متوجه شدم که به دنبال سرقت از بانک ها و طلافروش ها هستند و چون علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغات منفی شده بود ما هم به قصد جهاد و مبارزه وارد گروه شدیم دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات اظهارات متهم در دادسرا و مواجهه حضوری با ل.الف. دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

10 - در خصوص اتهام ت.ن. فرزند س. مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، مخفی نمودن اعضای گروهک تروریستی فوق در خانه باغ خود، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی وی ارتباط با گروهک فوق به قصد مقابله و عضویت را قبول ندارد و می گوید سه گونی وسایل را از سنندج به باغی در بین راه سنندج و کرمانشاه بردم و دو شب گونی ها را در داخل باغ خود نگه داشته است و دختر خود را به عقد الف.م. (معدوم) درآورده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات و اظهارات وی در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

11 - در خصوص اتهام ف.ه. فرزند م. معروف به الف. و م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج هواداری از گروهک فوق و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه، مشارکت در توزیع شکلات های آغشته به سم کشنده در خرداد 1388 به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده از طریق ف.ر. عضو دیگر گروه درآمده است و پس از توزیع شکلات های مسموم به افغانستان متواری شده است و پس از مراجعت به منزل ب. رفته و با پدر وی ملاقات کرده و اظهار داشته در رابطه با پسرش که در افغانستان کشته شده است سر قبر وی رفته است دادگاه پس از استماع دفاعیات وی در دادگاه و گزارش وزارت اطلاعات وی در دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می داند. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و گزارش های وزارت اطلاعات و اقاریر صریح نامبردگان در مراحل مختلف تحقیق و در دادگاه و مواجه حضوری نامبردگان با یکدیگر و حضور آنان در درگیری با نیروهای حکومت اسلامی و ربایش افراد و کشتن آنان به لحاظ وفاداری آنان به نظام جمهوری اسلامی و تهیه سلاح و مهمات جنگی و به کارگیری آن در جهت مبارزه و براندازی حکومت اسلامی و سرقت مسلحانه از طلافروشی های افراد شیعه در همدان و زنجان و تیراندازی به سوی مردم در شهر همدان دادگاه نامبردگان را محارب و مفسد فی الارض دانسته مستندا به ماده 279 قانون مجازات اسلامی و 282 بند الف و ماده 286 و 287 قانون مجازات اسلامی هرکدام از نامبردگان را به اعدام محکوم می‌نماید.

رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ و در صورت اعتراض از آمار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

وکلای محکوم علیهم ظرف مهلت قانونی با تقدیم لایحه اعتراضیه نسبت به رای شماره --- - 18/1/92 و 69/28 - 7/8/92 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعتراض کرده و تقاضای تجدیدنظر نموده‌اند پرونده متعاقب ارسال به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیداحمد طباطبایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای م.رضا احمدزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه: « تقاضای صدور حکم شایسته و قانونی دارد. »; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

بر اساس کیفرخواست شماره 901043871480006 مورخه 22/2/90 معاون دادستان عمومی و انقلاب سنندج 1 - م.، الف. تبعه کشور عراق متولد 1980 ، شغل، آزاد، اهل سلیمانیه کشور عراق، ساکن نایسر سنندج، سنی مذهب، دارای سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد و عضویت در القاعده شاخه کتائب کردستان و مشارکت، همراهی و همکاری با تروریست های بمب گذار در سال 1386 سنندج گروه معدوم شورش م.، حمل و نگهداری و اخفاء بمب های ساخته شده گروه معدوم شورش م. و اسلحه جنگی کلاشینکف (دوقبضه)و تعداد زیادی فشنگ جنگی مربوطه به صورت غیرمجاز مشارکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی در زنجان در سال 1388 (اسفندماه) و هواداری از گروه های تروریستی فوق و اقدامات تروریستی آن ها، به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی حکومت اسلامی ایران 2 - الف.پ. فرزند م. با نام مستعار ف.متولد 1362 دانشجو، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، تبعه ایران، مجرد، بازداشت با صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک و اقدامات مجرمانه گروهک فوق، مشارکت در ترور ماموستا شیخ الاسلام نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام با پخش اعلامیه و علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری با گروهک فوق و مشارکت در کلاس آموزش ساخت بمب جهت انفجار 3 - م.ک. فرزند ر. مشهور به ح.متولد 1362 شغل کاسب، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، دارای سابقه کیفری، متاهل، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی گروهک فوق، عضویت در گروهک تروریستی جیش صلاح الدین (گروهک القاعده) مشارکت و همکاری با تروریست های بمب گذار سال 1386 در شهر سنندج (گروه معدوم شورش م.) حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی از نوع کلاشینکف و تعدادی فشنگ جنگی مربوطه، مشارکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در زنجان به قصد مقابله و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران 4 - م.ر. فرزند ن. متولد 1364 ، شغل مسافرکش، باسواد اهل و ساکن سنندج، سنی مذهب، فاقد سابقه کیفری،، متاهل، بازداشت با صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت، مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی موسوم به ت.و جهاد، مشارکت در حمله مسلحانه به ستاد فرماندهی انتظامی سنندج در بامداد مورخ 4/2/88 منجر به ورود خسارات فراوان به تاسیسات و خودروهای انتظامی و به آتش کشیدن خودرو تویوتا دو کابین هایلوکس انتظامی، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه و مخفی نمودن تعداد زیادی اسلحه کلاشینکف مربوط به اعضای گروهک فوق بعد از حمله به ستاد فرماندهی انتظامی سنندج در مورخ 4/2/88 ، مشارکت در ترور ماموستا برهان عالی و اطلاع کامل از تصمیم گروه فوق و اقدامات مجرمانه آن ها به قصد مقابله و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران 5 - ب.ن. فرزند م. متولد 1371 ، محصل، اهل و ساکن سنندج، سنی مذهب، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با قرار بازداشت موقت، دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات تروریستی گروهک فوق، مشارکت در حمل و نگهداری و جابه جایی اسلحه های غیرمجاز گروهک فوق به تعداد زیاد، رابط تشکیلاتی و عملیاتی و تدارکاتی اعضای گروهک فوق با امیر گروهک، تهیه امکانات و خانه تیمی برای اعضاء گروهک تروریستی موصوف، ارائه اخبار و اطلاعات برای اعضای گروهک به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 6 - پ.ب. فرزند ش. متولد 1365 دانشجو، اهل و ساکن سنندج، سنی مذهب، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، عضویت در گروهک تروریستی جیش صلاح الدین، مشارکت در ربایش ه.ح. و ترور منجر به شهادت نامبرده فوق، مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شهید ه.ح. (پژو 206 ) مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شخص ص.ن.، مشارکت در درگیری مسلحانه با مامورین انتظامی سنندج در محله چهارباغ و ربودن یک قبضه خشاب اسلحه کلاشینکف به همراه فشنگ جنگی مربوطه، مشارکت در جلسه یادگیری ساخت بمب های کنترل از راه دور و حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاشینکف جنگی مربوطه به صورت غیرمجاز به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 7 - ش.الف. فرزند ع. متولد 1366 ، شغل آپاراتچی، باسواد، اهل و ساکن سنندج، دارای سابقه کیفری، متاهل، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی آن ها، نگهداری تعداد چهار قبضه اسلحه کلاشینکف غیرمجاز و مقادیر زیادی فشنگ جنگی، ماسک و لباس نظامی، حمل سه قبضه اسلحه کلاشینکف غیرمجاز، مشارکت در حمله مسلحانه به مقر یگان ویژه سنندج در بامداد مورخ 4/2/88 که منجر به شهادت دو نفر از پرسنل کادر انتظامی و مجروح شدن پنج نفر از پرسنل وظیفه و ورود خسارت به تجهیزات انتظامی به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 8 - ب.ر. فرزند م. متولد 1357 شغل cng کار، اهل و ساکن سنندج، سنی مذهب، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت، دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد (برادر معدوم ف.ر. از مسئولین گروهک تروریستی سلفی ت. و جهاد) هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاشینکف غیرمجاز به همراه فشنگ جنگی مربوطه، مشارکت در حمله مسلحانه به مقر ستاد فرماندهی انتظامی سنندج منجر به ورود خسارات فراوان به تاسیسات و خودروهای انتظامی و به آتش کشیدن خودرو تویوتا دو کابین هایلوکس انتظامی در بامداد مورخ 4/2/88 ، حمل و انتقال مهاجمین به نزدیک مقر ستاد فرماندهی انتظامی سنندج در بامداد مورخ 2/4/88 ، به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 9 - م.ر. فرزند م. متولد 1362 ، شغل کارگر، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، تبعه ایران، متاهل، بازداشت با صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک فوق و اقدامات مجرمانه اعضای آن، مشارکت در ربایش و ترور شهید خ.ف. و مشارکت در سرقت طلاجات و کیس کامپیوتر شهید خ.ف.، مشارکت در حمل اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه، در حمله مسلحانه به مقرهای ستاد انتظامی و یگان ویژه سنندج در بامداد 4/2/88 به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 10 - و.الف. فرزند م.، متولد 1362 ، شغل کاسب، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، خرید و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز به همراه تعداد 27 عدد فشنگ جنگی مربوطه، همکاری و جابه جایی موثر چهار نفر از تروریست های گروهک فوق به اسامی 1 - س.م. فرزند س. 2 - ش.ع. فرزند ص. 3 - ش.الف. 4 - الف.خ. شرکت در آموزشهای چریکی گروهک های تندرو سلفی سنندج به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 11 - ع.ن. فرزند ت. متولد 1370 محصل، اهل و ساکن سنندج، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار تامین کیفری بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی (بالغ بر ده قبضه) اسلحه جنگی غیرمجاز مربوط به گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 12 - ک.م. فرزند ع. متولد 1362 باسواد شغل کاسب، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی تکفیری سنندج موسوم به ت. و جهاد، هواداری از گروهک و اقدامات مجرمانه و مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز مربوط به گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 13 - ف.ه. فرزند م. متولد 1364 معروف به الف. و م.، بیکار، اهل و ساکن مریوان، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک فوق و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه، مشارکت در توزیع شکلات های آغشته به سم کشنده در خرداد 1388 به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 14 - الف.م. فرزند م.، متولد 1362 دانشجو، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای فوق، مشارکت در ترور دادیار محترم شعبه... دادسرای سنندج آقای م.ک. به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران.

15 - ع.ق. تبعه کشور عراق، 33 ساله، اهل عراق، ساکن سنندج، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و عضویت در گروهک القاعده شاخه کتائب کردستان و هواداری از گروهک فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و مشارکت در سرقت مسلحانه طلافروشی در همدان به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 16 - ک.ش. فرزند م. متولد 1337 شغل بیکار، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به صورت غیرمجاز، مسئولیت و فرماندهی خانه تیمی گروهک در رامسر به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 17 - و.ش. فرزند الف. متولد 1359 ، شغل تعمیرکار گاز خودرو، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، متاهل بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، کمک مالی به گروهک فوق با خرید یک دستگاه خودرو پیکان سفیدرنگ به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 18 - ت.ن. فرزند س. متولد 1364 شغل کشاورز، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، متاهل بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات در خانه باغ خود، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 19 - م.غ. فرزند ح. مشهور به ه. متولد 1364 ، شغل کاسب، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، مشارکت در سرقت طلافروشی در همدان، حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 20 - ف.ش. فرزند م. متولد 1367 ، شغل کشاورز، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه های جنگی غیرمجاز کلاشینکف متعلق به گروهک فوق به صورت غیرمجاز، همکاری و کمک موثر در پیشبرد اهداف گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 21 - ش.الف. فرزند م. متولد 1364 دانشجو، اهل و ساکن سنندج، مذهب سنی، فاقد سابقه کیفری، متاهل بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز، مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و سرقت مسلحانه خودرو شخصی 206 ه.ح.، مشارکت در حمله و پرتاب نارنجک به ایستگاه پلیس در خیابان.... سنندج، شرکت در کلاس و فراگیری و آموزش نحوه ساخت بمب و مواد انفجاری به منظور اقدام به بمب گذاری در داخل کشور به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 22 - و.ق. فرزند م. متولد 1370 شغل بیکار، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری تندرو موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شخصی ه.ح. از نوع 206 حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران، 23 - ف.ی. فرزند ع. متولد 1364 شغل کارگر، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، متاهل، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و عضویت در کتائب کردستان شاخه القاعده بین المللی و فعالیت تبلیغی علیه نظام با سخنرانی و تشکیل جلسه به نفع گروهک سلفی و حمل اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 24 - ک.ع. فرزند ع. متولد 1365 شغل برق کار ساختمان، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و حمل اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه، فعالیت تبلیغی علیه نظام با پخش و توزیع سی دی و کتب و جزوه مرام سلفی، تهیه و اجاره انبار بانام جعلی جهت نگهداری و مخفی نمودن مواد منفجره گروهک تروریستی فوق و تهیه اسناد جعلی با هویت جعلی برای اعضای گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 25 - ف.ن. فرزند خ. متولد 1366 مشهور به ح.، شغل راننده، باسواد، اهل...، ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، متاهل، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، فعالیت تبلیغی علیه نظام با پخش و توزیع سی دی و کتب و جزوه مرام سلفیت، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه و جابه جایی و پشتیبانی تدارکاتی از اعضاء و اقدامات تروریستی گروهک فوق و مشارکت در سرقت مسلحانه با اعضای گروهک فوق و اجتماع و تبانی در جهت ارتکاب جرم به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 26 - م.ک. فرزند ح. متولد 1366 ، شغل تعمیرکار موبایل، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، مجرد، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت در گروهک تروریستی سلفی تکفیری تندرو موسوم به ت.و جهاد و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، انجام فعالیت های نرم افرازی و تبلیغی گروهک در مغازه متعلق به خود برای گروهک، نقل وانتقال پیام ها و محموله ها و وجوه نقدی به گروهک با علم و اطلاع در جهت پیشبرد اهداف و اقدامات تروریستی گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران 27 - م.ش. فرزند الف. متولد 1370 ، شغل تعمیرکار گاز، باسواد، اهل و ساکن سنندج، مذهب تسنن، فاقد سابقه کیفری، متاهل، بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری تندرو موسوم به ت.و جهاد و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق با اطلاع از اقدامات تروریستی گروهک فوق و حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران، بدین شرح که تعدادی از جوانان متعصب شهر سنندج در سال های 86 و 87 با این تفکر که استمداد از غیر خدا شرک و مشرک باید تکفیر و به قتل برسد با سرکردگی معدوم ف.ر. فرزند م.، ک.ش.ی، ب.ش. و ک.و. اقدام به تشکیل گروهک تروریستی سلفی تندرو موسوم به ت.و جهاد نموده که در اقدام اول با جذب حدود 26 الی 27 نفر و تهیه حدودا 26 قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه به صورت غیرمجاز نموده و در بامداد مورخ 4/2/88 به دو گروه 11 و 15 نفره تقسیم که گروه یازده نفره مامور حمله به یگان ویژه انتظامی و گروه پانزده نفره مامور حمله به ستاد فرماندهی سنندج شده که در حمله به یگان ویژه تعداد دو نفر از پرسنل انتظامی شهید و پنج نفر از پرسنل وظیفه مجروح شده و در ستاد فرماندهی تعداد نه دستگاه از خودروهای بنز انتظامی خسارت فراوانی وارد و یک دستگاه تویوتا هایلوکس به آتش کشیده شده که تعقیبات در خصوص شناسایی و دستگیری عاملین حمله های مسلحانه شروع که پس از شناسایی و دستگیری تمامی متهمین حمله به ستاد فرماندهی انتظامی سنندج و یگان ویژه که در جریان دستگیری عاملین افراد گروهک فوق در مورخ 18/6/88 به دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای سنندج به نام آقای م.ک. سوءقصد نموده و در مورخ 21/6/88 در یک اقدام جنایت کارانه مرحوم برهان عالی امام جماعت مسجد... سنندج را به شهادت رسانده سپس در تاریخ 24/6/88 نیز به دادیار محترم شعبه... دادسرای عمومی و انقلاب سنندج (آقای ح.د.) سوءقصد نموده که منجر به مجروح شدن وی گردید، متعاقبا در تاریخ 25/6/88 اعضای همین گروهک تروریستی فوق اقدام به ترور فوق اقدام به ترور ماموستا شیخ الاسلام (نماینده محترم مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری) نموده که درنتیجه این اقدام ایشان به شهادت می رسند که نهایتا با توجه به پیگیری های به عمل آمده در تاریخ 5/7/88 تعداد سه نفر از اعضای گروهک، معدوم و تعدادی اسلحه و مهمات نیز از آنان کشف و ضبط گردیده که اعضای متواری گروهک مذکور در تاریخ 17/4/88 اقدام به ربایش و ترور شهید خ.ف. نموده و طلاجات وی را نیز به سرقت برده اند و در تاریخ 21/7/88 تعدادی دیگر از اعضای گروهک مذکور اقدام به ربایش و ترور شهید ه.ح. و سرقت خودرو وی نموده، در تاریخ اسفندماه 88 بعد از سرقت مسلحانه از طلافروشی زنجان با انجام تحقیقات و فعالیت اطلاعاتی تعداد زیادی از اعضای گروهک مذکور شناسایی و دستگیر که با توجه به تحقیقات به عمل آمده از آنان همگی اقرار به ارتکاب جرائم فوق نموده‌اند لذا با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده از آنان نحوه و چگونگی شناسایی و دستگیری متهمین کشف، تعداد زیادی اسلحه جنگی و مهمات مربوطه، اظهارات و اقاریر صریح و بدون اجبار و اکراه آنان نزد مامورین اطلاعات و بازپرس محترم پرونده مبنی بر قصد مقابله آنان با دولت جمهوری اسلامی ایران و براندازی حکومت اسلامی ایران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده و شکایت مجروحین حادثه درگیری اتهامشان محرز و مسلم بوده لذا با انطباق عملشان با مواد، 183 ، 185 ، 186 ، 187 ، 189 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح تقاضای رسیدگی و مجازات آنان شده است. و متعاقب کیفرخواست مذکور، کیفرخواست دیگری به شماره 90104438714800065 مورخه 22/2/90 از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب سنندج در خصوص هشت متهم آقایان:

1 - م.الف.ش.به اتهام ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران 2 - الف.پ. فرزند م. با نام مستعار ف. به اتهام جعل کارت شناسایی و استفاده از آن، تحصیل مال به مبلغ شش میلیون تومان وجه نقد به صورت غیر مشروع از حساب شخصی به نام ص.ن. 3 - پ.م. فرزند م.ش.به اتهام مشارکت در جعل کارت های شناسایی اعضای گروهک تروریستی سلفی و استفاده از آن و تردد غیرمجاز از مرز 4 - م.ر. فرزند م. به اتهام تهیه و ساخت میخ چهارسو در جهت پیشبرد اهداف گروهک تروریستی سلفی 5 - و.الف. فرزند م. به اتهام مشارکت در ساخت میخ چهارگوش در جهت فرار اعضای گروهک تروریستی سلفی از تعقیب مامورین و مخفی نمودن عناصر و اعضای گروهک تروریستی فوق 6 - ع.ق. تبعه کشور عراق به اتهام استفاده از کارت شناسایی جعل با نام ح.ق. و ورود و اقامت غیرمجاز در ایران 7 - م.غ. فرزند ح. مشهور به ه. به اتهام استفاده از کارت شناسایی با نام ع.ک. 8 - ف.ی. فرزند ع. به اتهام تردد غیرمجاز از مرز تحت پیگرد قرارگرفته و با توجه به اقاریر صریح متهمین و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزهکاری آنان احراز و استنادا به مواد 535 و 533 و 664 از قانون مجازات اسلامی و ماده 35 قانون گذرنامه و ماده 4 و 15 و 16 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع بیگانه در خاک ایران و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تقاضای مجازات قانونی و شایسته آنان شده است. متعاقب صدور کیفرخواست های مذکوره، ریاست محترم کل دادگستری، استان کردستان، تقاضای احاله پرونده به حوزه قضایی خارج از استان کردستان را به لحاظ مسائل امنیتی و منطقه ای و مسائل دیگر معنونه از دادستان کل کشور معمول می‌دارد که پرونده در شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامه شماره --- - 90/4/8 با تقاضای مذکور موافقت و پرونده در جهت ادامه رسیدگی به حوزه قضایی تهران احاله می‌گردد (ص 3013 جلد هفتم) و پرونده پس ازآن توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال می‌گردد (ص 3014 جلد هفتم) که پرونده به شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع می‌گردد. شعبه مذکور پس از بررسی محتویات پرونده و استماع مدافعات متهمین و وکلای آنان در دو مرحله مبادرت به صدور رای می‌نماید. در مرحله اول طی دادنامه شماره --- 92/1/18 در خصوص شانزده نفر از متهمین با شرح نام و اتهام انتسابی به آنان چنین استدلال و رای می دهد.

در خصوص اتهام 1 - ب.ر. فرزند م دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی ت. و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی اعضاء فوق و حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاش غیرمجاز به همراه فشنگ جنگی مشارکت در حمله مسلحانه به مقر ستاد فرماندهی انتظامی سنندج که منجر به ورود خسارات فراوان به تاسیسات و خودروهای انتظامی و به آتش کشیدن تویوتا دو کابین، هایلوکس انتظامی در مورخه 1388/02/04 و حمل و انتقال تروریست های مهاجم به نزدیک مقر ستاد فرماندهی انتظامی سنندج در بامداد مورخ 1388/02/04 به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی تحت نظر است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه نامبرده از اعضاء گروهک تروریستی القاعده ت.ی و جهاد بوده که در عملیات حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی سنندج.... مورخ 1388/02/04 به عنوان راننده حضور داشته و خودرو شخصی خود را جهت انجام سرقت از طلافروشی و ربایش منجر به قتل آقای خ.ف. در اختیار افراد گروه قرار داده است و در جریان اقدامات تروریستی گروه در حمله به سفرهای ناجا و ترور دو نفر از قضات و ترور آقای ب.ع و ش. بوده است نامبرده برادر ف.ر. فرمانده حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی سنندج می‌باشد که اظهار می‌دارد در مورخ 1388/02/03 برادرش ف. از وی خواسته است که در عملیات امداد شرکت کند و نامبرده در محل قرار حاضر و در عملیات تعداد نه نفر از افراد مسلح گروه را با خودرو آهوی خود در نیمه شب سوار می کند و دو کیسه حاوی سلاح ها را نیز در داخل خودرو قرار می دهند و به طرف جاده ساحل حرکت می کنند، و خودرو ی.ر. پشت سر خودرو وی بوده است و نامبرده اظهار می‌دارد که در نزدیکی مقر نیروی انتظامی افراد مسلح گروه را پیاده کرده و بعد از عملیات به فاصله نیم ساعت که صدای تیراندازی را شنیده افراد مسلح به محل خودرو بازگشته اند و آنان را از محل عملیات خارج نموده و افراد تروریست و سلاح های آنان را در داخل خودرو قرار داده شد و پس از حرکت و خرابی خودرو وی سلاح ها را به خودرو یاور انتقال می دهند، ص 1480 - 1479 ازجمله فعالیت های نامبرده اینکه از اتومبیل وی پس از عملیات به منظور سرقت از طلافروشی مقتول آقای الف.ف. و همچنین در ربایش و قتل الف.ف. استفاده شده است، و از فعالیت های وی برقرار نمودن ملاقات تشکیلاتی تروریست ها با ف. بوده است، دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و فعالیت های انجام گرفته از سوی نامبرده در راستای اهداف گروهک تروریستی القاعده ت.و جهاد بزه انتسابی محاربه را در خصوص نامبرده محرز دانسته.

2 - و در خصوص اتهام آقای م.ر. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، و هواداری از گروهک فوق مشارکت در ربایش و ترور آقای خ.ف. و مشارکت در سرقت مسلحانه طلاجات و کیس کامپیوتر شهید خ.الف. و مشارکت در حمل اسلحه غیرمجاز جنگی کلاش و مهمات مربوطه در حمله مسلحانه مقر نیروی انتظامی و یگان ویژه در مورخ 1388/02/04 نامبرده در مرحله اول در ارتباط با اعضای تشکیلاتی کتائب کردستان عراق بوده و سپس به عنوان راننده گروهک ت.و جهاد به اتفاق چند تن از اعضاء گروهک تروریستی طی چند نوبت برای شناسایی الف.ف. به شهرستان قروه سنندج رفته و در مورخ 1388/04/17 به همراه چهار نفر با پوشش مامور انتظامی به مغازه طلافروشی وی مراجعه و پس از سرقت مقداری طلا آقای خ.ف. را ربوده و در حوالی شهر... با ضرب گلوله به قتل می رسانند این اقدام در راستای امور تشکیلاتی و تامین بودجه مالی گروه صورت گرفته است انجام عملیات با این اعتقاد که مقتول را فردی کافر و قتل وی را واجب می دانسته اند از فعالیت های نامبرده اینکه یک فقره چک برای ضمانت تخلیه خانه تیمی در منطقه... در اختیار فرمانده گروه قرار می دهد (صفحات 1494 و 1493 پرونده اقرار به قتل الف.ف. را حکایت دارد) دادگاه با عنایت به بررسی های انجام شده و محتویات پرونده هرچند برخی از فعالیت های خود و همراهی با افراد تروریست را در شناسایی آقای الف.ف. و در اختیار قرار دادن خودرو را پذیرفته و برخی از اقاریر گذشته خود را انکار می‌نماید دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته. 3 - در خصوص اتهام آقای پ.م. فرزند ش. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و عضویت در گروهک تروریستی جنبش صلاح الدین، مشارکت در ربایش ه.ح. و ترور منجر به شهادت نامبرده، مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شهید ح. (پژو 206 ) مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو ص.ن.، مشارکت در درگیری مسلحانه با مامورین انتظامی سنندج در محله... و ربودن یک خشاب اسلحه کلاش به همراه فشنگ جنگی، مشارکت در جلسه یادگیری ساخت بمب و حمل و نگهداری اسلحه جنگی کلاش به صورت غیرمجاز با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی اینکه نامبرده از سال 86 جذب گروه های تندرو مذهبی شده و با عضویت در جنبش صلاح الدین از گروه های وابسته به القاعده اقدام به شرکت در عملیات تروریستی گروه در شمال عراق می‌نماید سپس با بیعت با ک.و. از اعضاء شورای فرماندهی گروهک تروریستی ت.و جهاد عضو گروهک مذکور شده و در اقدامات گروه ازجمله سرقت مسلحانه منجر به قتل راننده خودرو 206 آقای ه.ح. مشارکت فعال داشته و پس از ربایش آقای ه.ح. و اقدام به قتل متهم به عنوان سومین شلیک کننده به سمت ح. بوده و در خانه تیمی گروهک در سنندج و همدان حضورداشته و در چندین فقره سرقت ناموفق از بانک های شهر سنندج و طلافروشی های همدان شرکت داشته و در درگیری با مامورین انتظامی و ربایش یک خشاب سلاح مامورین در محله.. سنندج نقش موثر داشته و در جلسات نحوه ساخت بمب های کنترل از راه دور توسط گروه حضور موثر داشته است ص 1338 صفحات 1330 الی 1336 اقاریر صریح نامبرده را مبنی بر اقدامات تروریستی حکایت دارد. هرچند نامبرده در دادگاه منکر بزه انتسابی می‌باشد با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی در مراحل تحقیق بزه انتسابی محاربه محرز است.

در خصوص اتهام 4 - آقای الف.پ. فرزند م. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر گروهک تروریستی سلفی موسوم به ت. و جهاد و هواداری از آن گروهک و اقدامات مجرمانه گروهک در مشارکت در طراحی ترور ماموستا شیخ الاسلامی نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام و مشارکت در رده های آموزشی ساخت بمب جهت انفجار و عملیات تحت نظر است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و استماع مدافعات وکیل وی و گزارش وزارت اطلاعات اینکه نامبرده توسط برادرش الف.پ. با عقاید سلفیت تکفیری آشنا شده و در کلاس های درس وی حضورداشته در سال 1388 از طریق ش.ع. جذب گروهک تروریستی سلفیون، تکفیری ت.و جهاد سنندج شده و با مشارکت در چاپ و تکثیر پخش اعلامیه های گروهک تروریستی و شرکت در دوره آموزش ساخت بمب و مواد انفجاری و مشارکت در طراحی ترور ماموستا شیخ الاسلام و اعلام زمان حضور و تردد وی در مسجد به تیم ترور جهت انجام عملیات در راستای اهداف گروهک نقش موثر داشته و سپس متواری و در خانه های تیمی گروهک تروریستی در شهرستان های سنندج، رامسر، رشت و همدان تا زمان دستگیری حضورداشته با عنایت به اقرار صریح وی مبنی بر عضویت گروهک تروریستی ت.و جهاد و اقرار به مشارکت در طراحی ترور ماموستا شیخ الاسلام، و اینکه افراد گروهک یک هفته قبل از ترور ماموستا شیخ الاسلام از وی خواسته تا شخصا ترور ماموستا را به عهده بگیرد و عملیات ترور را انجام دهد که وی اظهار می‌دارد جواب منفی به افراد گروه داده پس از یک هفته از وی می خواهند که در شناسایی و رفت. آمد و حضور ماموستا در مسجد افراد گروه را مطلع نماید، که الف.م. عامل اصل ترور ماموستا به نزد متهم الف.پ. می آید و فردی دیگر از تروریست ها را با خود می آورد و به الف. اعلام می‌دارد که آن فرد را به عنوان راننده در انجام عملیات ترور ماموستا انتخاب کرده و هنگام انجام عملیات ترور آقای الف.م. به الف.پ. زنگ می زند و از وی می خواهد که در محل پارک نزدیک محل توقف خودرو ماموستا پشت مسجد حاضر شود. و الف.پ. در محل قرار با افراد تروریست حاضر می‌شود. و تلفن موبایل خود را به آقای الف.م. تروریست ماموستا می دهد و خودرو سمند ماموستا را که الف.پ. مورد شناسایی قرار داده به الف.م. نشان می دهد. و در همان زمان عملیات ترور انجام می‌شود و الف.پ. و افراد تروریست ماموستا شیخ الاسلام از سنندج متواری و در شهرهای همدان، رامسر و قزوین در خانه های تیمی زندگی می کنند تا اینکه دستگیر می‌شوند با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی در دادگاه مبنی بر مشارکت در طراحی ترور ماموستا شیخ الاسلام دادگاه بزه انتسابی محرز است.

در خصوص اتهام 5 - آقای و.ش. فرزند الف. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت. و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک، کمک مالی به گروهک فوق با خرید یک دستگاه پیکان به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وکیل وی و گزارش مامورین وزارت اطلاعات اینکه نامبرده توسط معدوم ف.ر. با تفکر سلفیت آشنا شده و از طریق وی با تروریست های حمله کننده به ستاد فرماندهی و یگان ویژه انتظامی ارتباط داشته ازجمله آن افراد با معدوم ز.ش. و اینکه جهت گروه یک دستگاه خودرو پیکان خریداری نموده است در پی فراخوان امیر گروه به اتفاق سایر اعضاء ابتدا به همدان عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی و اقدامات مجرمانه و تروریستی آن و نگهداری 4 قبضه سلاح کلاش و مهمات مربوطه و حمل سه قبضه کلاش و مشارکت در حمله مسلحانه به یگان ویژه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی مبنی بر عضویت گروهک تروریستی ت.و جهاد و اینکه نامبرده در حمله مسلحانه به یگان ویژه نیروی انتظامی سنندج در مورخ 4/2/88 که باعث شهادت رسیدن دو تن از پرسنل و زخمی شدن 5 نفر دیگر گردید شرکت داشته و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه به ایست بازرسی سپاه پاسداران توجهی نکرده اند و پس از دستگیری نامبرده به همراه الف.ر. و الف.ز. مشخص می‌گردد که در حال انتقال دوقبضه سلاح کلاشینکف و چهار خشاب فشنگ بوده اند، با عنایت به اقرار صریح وی در صفحه 605 الی 1622 پرونده، مبنی بر اینکه در حمله به یگان انتظامی به اتفاق مقداری از افراد تروریست حضورداشته، و اعلام داشته تعداد هفت قبضه سلاح ضبط شده از نامبردگان چهار قبضه متعلق به تیم حمله کننده به یگان ویژه بوده که وی با افراد دیگری پس از انجام عملیات آن ها را مخفی کرده اند، دوقبضه دیگر را افراد تروریست تحویل الف.ر. و وی داده اند که به هنگام دستگیری کشف و ضبط شده است با عنایت به فعالیت های انجام شده از سوی نامبرده در راستای اهداف گروهک تروریستی سلفی ت.و جهاد دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

در خصوص اتهام 8 - آقای و.الف. فرزند م. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضاء گروهک، خرید و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز به همراه 27 عدد فشنگ جنگی مربوطه همکاری موثر و جابه جائی چهار نفر از اعضاء گروهک، شرکت در آموزشی چریکی گروه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و گزارش وزارت اطلاعات و اقرار صریح وی به عضویت گروهک از طریق ارتباط با ش.ع. از عوامل دخیل در ترور خ.ف.، با دریافت یک عدد سیم کارت و سیم کارت و گوشی مربوطه از ش. سعی در ارتباط با س.م. از اعضاء متواری گروه داشته و در راستای اهداف گروهک از نشان دادن مکان اختفای س.م.، از افراد تروریست خودداری کرده و در جابه جایی چهار نفر از افراد تروریست نقش موثر داشته و اقدام به تهیه سلاح جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه در جهت مقابله با نظام برآمده دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

در خصوص اتهام 9 - آقای ک.ع. فرزند ع. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک سلفی تروریستی ت.و جهاد و هواداری از گروهک فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و حمل اسلحه غیرمجاز جنگی کلاش به همراه مهمات مربوطه، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، پخش و توزیع سی دی و کیت مربوط به گروهک سلفی، تهیه و اجاره انبار و جهت مخفی نمودن مهمات و مواد منفجره گروهک با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و استماع مدافعات وکیل وی و گزارش وزارت اطلاعات و اقرار صریح وی اینکه از سال 1388 از طریق الف.پ. از اعضاء گروهک درآمده و فعالیت های خود را با حضور در جلسات گروه با تشکیل کلاسه ها و جلسات جهت جذب افراد به گروه و تهیه خانه جهت اختفای افراد گروهک، و تهیه انبار جهت اختفای مهمات و مواد منفجره، و جعل مدارک و اسناد هویتی جعلی برای گروه و فراگیری کار با سلاح جنگی و تیراندازی در کوه های نایسر دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

در خصوص اتهام 10 - آقای ف.ی. فرزند ع. دایر بر محاربه از طریق عضویت گروهک، فعالیت تبلیغی علیه نظام، حمل اسلحه غیرمجاز کلاش به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و مدافعات وکیل نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی مبنی بر عضویت گروهک تروریستی ت.و جهاد و اینکه در راستای اهداف گروهک به صورت غیرقانونی به کشور پاکستان رفته و سه ماه در پاکستان جهت دیدن دوره نظامی حضورداشته و در مانورهای گروهک القاعده در خط مرزی عراق با افراد گروه حضورداشته و در دوره آموزشی نظامی در افراد گروه در کوه های استان سیستان و بلوچستان فعال بوده است و با مسئول گروه تروریستی ابوبکر به نام الف. در منزل الف. از اعضاء گروه ملاقات داشته و ماموریت محوله از سوی مسئول گروهک ابوبکر مبنی بر شناسایی صاحب کشتارگاه مرغ در شهرستان زنجان جهت سرقت پول های وی اینکه آیا شیعه هست یا نه با الف. به زنجان رفته، و ماموریت محوله را انجام داده است دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

در خصوص اتهام 11 - آقای م.ر. فرزند ن.دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی موسوم به ت.و جهاد مشارکت در حمله مسلحانه به ستاد فرماندهی انتظامی سنندج در بامداد مورخ 4/2/88 منجر به ورود خسارت فراوان به تاسیسات و خودروهای انتظامی و به آتش کشیدن خودرو تویوتا دو کابین هایلوکس انتظامی، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی کلاشینکف و مهمات مربوطه و مخفی نمودن تعداد زیادی اسلحه کلاش مربوط به اعضاء گروهک بعد از حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی، مشارکت در ترور ماموستا برهان عالی و اطلاع کامل از تصمیم گروه و اقدامات مجرمانه آن ها به قصد مقابله نظام جمهوری اسلامی با عنایت به محتویات پرونده و اقدام عملی در این رابطه در جلسات توجیهی عملیات بر وی مقر ستاد فرماندهی و یگان ویژه نیروی انتظامی شرکت داشته و در حمله مسلحانه به ستاد فرماندهی حضور فعال داشته و از سلاح جنگی کلاش در حمله استفاده نموده و پس از حمله اقدام به مخفی نمودن سلاح های افراد حمله کننده به ستاد نموده و در جلسه ترور یا موستا برهان عالی حضورداشته و پس از انجام عملیات مسلحانه به ستاد فرماندهی در خانه های تیمی و سنندج و همدان و رامسر حضورداشته است و انگیزه خود را از مشارکت در حمله به مقر ستاد فرماندهی نیروی انتظامی ضرر رساندن به دولت جمهوری اسلامی دانسته با عنایت به فعالیت های انجام شده از سوی نامبرده دادگاه بزه انتسابی را در خصوص نامبرده محرز می داند.

در خصوص اتهام 12 - آقای م.ک. فرزند ح. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری نوحید و جهاد و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضاء گروهک فوق، 1 - فعالیت های نرم افزاری و تبلیغی گروهک در مغازه خود و نقل وانتقال پیام ها و محموله و وجوه نقدی برای گروهک و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و مدافعات وکیل وی و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی اینکه نامبرده از طریق ز.ش. (معدوم) امیر گروهک اقدام به فعالیت در راستای تهیه و تامین احتیاجات نرم افزاری گروه اقدام نموده و پیام ها و وجوه نقد گروه، ردوبدل می کرده است.

با عنایت به اقاریر صریح وی و محتویات پرونده و فعالیت های انجام گرفته از سوی نامبرده بزه انتسابی را محرز دانسته و در خصوص اتهام 13 - آقای ف.ش. فرزند م. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری ت.و جهاد و هواداری از گروهک و اقدامات تروریستی و مسلحانه، حمل و نگهداری سلاح های جنگی غیرمجاز کلاشینکف متعلق به گروهک در جهت پیشبرد اهداف گروهک در مقابله به نظام جمهوری اسلامی، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و اقاریر صریح وی مبنی بر اینکه از طریق دایی خود به نام ی.ع. با گروهک ارتباط برقرار نموده و به عنوان پیک نسبت به انتقال پیام های گروه اقدام نموده و در خانه های تیمی گروه تردد داشته و در مخفی نمودن سلاح ها و مهمات جنگی گروه با تعدادی از افراد عضو گروهک ت.در روستای... مشارکت داشته و در پی فراخوان گروه به همراه سایر اعضاء به همدان و سپس رامسر رفته و در خانه تیمی رامسر به همراه 5 نفر از اعضاء گروه دستگیرشده با عنایت به مجموع محتویات پرونده دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

و در خصوص اتهام 14 - آقای م.غ. فرزند ح. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروه تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضاء گروهک مشارکت در سرقت طلافروشی در همدان و حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز کلاشینکف به همراه مهمات آن به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات و وکیل وی نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح وی مبنی بر عضویت گروهک تروریستی کتائب کردستان و شرکت در عملیات گوناگون در کشور عراق با افراد القاعده عضویت و فعالیت با گروهک ت.و جهاد و تهیه مدارک شناسایی جعلی به نام ع.ک. و تهیه خانه تیمی در همدان، شناسایی طلافروشی های همدان جهت سرقت و مشارکت و طراحی و انجام سرقت از طلافروشی ها در همدان که منجر به سرقت 5 کیلوگرم طلا و مجروحیت تعدادی از شهروندان شده و همراه داشتن کلت کمری با فشنگ جنگی در حین سرقت از طلافروشی همدان، قرار دادن خانه استیجاری در اختیار امیر گروهک ت.و جهاد در همدان با عنایت به محتویات پرونده و اقاریر نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات بزه انتسابی محرز است.

در خصوص اتهام 15 - آقای ع.ن. فرزند ت. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری ت.و جهاد و هواداری از گروهک و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک و حمل و نگهداری بالغ بر ده قبضه سلاح جنگی مربوطه به گروهک تروریستی، از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی با عنایت به مجموع پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبرده و وکیل و گزارش وزارت اطلاعات اینکه نامبرده از سال 87 از طریق ز.ن. پسر عمویش به عضویت گروهک ت.درآمده و با حضور در جلسات گروهک در امر برقراری ارتباط و نگهداری و مخفی نمودن سلاح و مهمات گروه به اتفاق پدرش نقش موثر داشته و خانه باغ خود را جهت مخفی شدن اعضاء گروهک در اختیار آنان قرار داده و پس از فراخوان توسط گروه به اتفاق تعدادی از اعضاء گروهک به همدان و سپس به رامسر به اتفاق 5 نفر دیگر در خانه تیمی گروهک سکونت داشته که دستگیر می‌شود دادگاه با عنایت به فعالیت های انجام شده از سوی نامبرده، بزه انتسابی را محرز دانسته.

و در خصوص اتهام 16 - آقای ک.ش. فرزند م. دایر به محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی از نوع کلاشینکف به همراه مهمات، و مسئولیت فرماندهی خانه تیمی رامسر، به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی با عنایت به محتویات پرونده و گزارش وزارت اطلاعات و استماع مدافعات وکیل وی و اقاریر صریح نامبرده اینکه پدر ز.ش. معدوم می‌باشد که در درگیری کشته شده و نامبرده از طریق فرزندش عضو گروهک ت.و جهاد می‌شود و پس از کشته شدن فرزندش به اتفاق 12 نفر از اعضاء گروهک به همدان رفته و پس از مدتی به رامسر و مسئولیت خانه تیمی رامسر را به عهده گرفته است دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته.

دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات نامبردگان و استماع مدافعات وکلای آنان و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر صریح نامبردگان در مراحل اولیه تحقیقات هرچند با هماهنگی های انجام گرفته فی مابین تمامی متهمین گروهک القاعده در داخل زندان مبنی بر انکار نامبردگان در دادگاه، دادگاه بزه انتسابی محاربه را در خصوص نامبردگان محرز دانسته مستندا به مواد 183 - 185 - 186 - 187 - 189 قانون مجازات اسلامی، آقایان 1 - ب.ر.، 2 - م.ر.، فرزندان م.، 3 - م.ر. فرزند ن.، 4 - پ.م. فرزند ش.، 5 - الف.پ. فرزند م.، 6 - ش.الف. فرزند ع.، 7 - ف.ش. فرزند م.، 8 - م.غ. فرزند ح. هرکدام را به اعدام محکوم می‌نماید و آقایان 9 - و.ش. فرزند الف.، 10 - م.ش.، 11 - و.الف. فرزند م.، 12 - ک.ع. فرزند ع.، 13 - ع.ن. فرزند ت.، 14 - ک.ش. فرزند م. 15 - ف.ی. فرزند ع. مستندا به ماده 183 - 186 - 187 - 189 و 190 و با رعایت فتوای مقام معظم رهبری به جهت عدم مراوده و معامله و معاشرت با دیگران هرکدام را به تحمل هشت سال حبس با احتساب ایام بازداشت در زندان رجائی شهر محکوم می‌نماید 16 - و م.ک. فرزند ح.را به تحمل چهار سال حبس با احتساب ایام بازداشت در زندان رجائی شهر محکوم می‌نماید رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

و در مرحله دیگر نسبت به یازده نفر دیگر از متهمین پس از تحقیقات و استماع دفاعیات اطراف قضیه طی دادنامه شماره --- - 7/8/92 ضمن تهیه گزارش مختصری حسب مورد با ذکر مشخصات متهم و اتهام انتسابی و استدلال معموله چنین رای داده است:

در خصوص اتهام آقای 1 - ب.ن. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات تروریستی گروهک فوق، مشارکت در حمل و نگهداری و جابه جایی اسلحه های غیرمجاز گروهک فوق به تعداد زیاد، رابطه تشکیلاتی و عملیاتی و تدارکاتی اعضای گروهک فوق با امیر گروهک، تهیه امکانات و خانه تیمی برای اعضاء گروهک تروریستی موصوف، ارائه اخبار و اطلاعات برای اعضای گروهک به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران دادگاه با توجه به گزارشات وزارت اطلاعات و اقاریر نامبرده در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز دانسته و در خصوص اتهام آقای 2 - م.ش.تبعه کشور عراق دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و عضویت القاعده شاخه کتائب کردستان و مشارکت و همراهی و همکاری با تروریست های بمب گذار در سال 1386 سنندج گروه معدوم شورش م.، حمل و نگهداری و اخفاء بمب های ساخته شده گروه موسوم به شورش م. و اسلحه کلاشینکف و تعداد زیادی فشنگ جنگی مربوطه به صورت غیرمجاز مشارکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی در زنجان در سال 1388 و هواداری از گروه های تروریستی فوق و اقدام تروریستی آن ها به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران و براندازی حکومت اسلامی ایران وی در دفاع از خود می گوید من هوادار گروهک القاعده بوده ام به مدت ده سال و در ابتدا عضو انصار الاسلام عراق بوده ام و به صورت غیرمجاز به ایران واردشده ام و در سرقت مسلحانه از طلافروشی زنجان برای افراد گروه خانه تهیه کردم که اعضای فوق در درگیری کشته شدند وی در شناسایی و طراحی از سرقت طلافروشی نقش موثر داشته است و در خصوص تهیه مدارک جعلی برای خودش می گوید معدوم ز.ش. مدارک ایرانی وی را تهیه کرده است و در جهت تهیه خانه برای افراد گروه فعالیت می کرده است و در درگیری مسلحانه با نیروهای وزارت اطلاعات دستگیرشده است دادگاه با توجه به اقاریر وی و گزارشات وزارت اطلاعات بزه انتسابی را محرز می داند. 3 - در خصوص اتهام آقای ع.ق. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد و عضویت در گروهک القاعده شاخه کتائب کردستان و هواداری از گروهک فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه و مشارکت در سرقت مسلحانه طلافروشی از همدان به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده در دفاعیات خود در دادگاه می گوید من عراقی هستم و به صورت غیرقانونی به ایران آمدم و عضو کتائب کردستان بودم و بعدا جدا شدم نامبرده در خصوص سرقت همدان می گوید اصلا همدان را بلد نیستم و در سرقت همدان شرکت نداشته ام و کلمه اقاریر و اعترافات خود در وزارت اطلاعات و دادسرا را انکار می‌نماید. دادگاه در مواجهه حضوری وی با ل.الف. یکی دیگر از اعضای گروهک فوق که به اتهام ترور ماموستا شیخ الاسلام در حال حاضر در بازداشت بسر می برد می گوید ع.ق. در منطقه... همدان زندگی می کرد و همه ما در خانه وی جمع می شدیم و در رابطه با شناسایی و سرقت از طلافروشی ها وی به اتفاق م.غ. طلافروشی کوچک را سرقت کردند و من و الف. موفق به سرقت نشدیم ولی آن ها موفق شدند و در منزل ع.ق. طلاها تقسیم شد و هر نفر سهم خود را از طلا برداشتند. دادگاه با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر وی و مواجهه حضوری با ل.الف. بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

4 - در خصوص اتهامی م.ک. فرزند ر. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری سنندج موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک تروریستی و اقدامات مجرمانه و مسلحانه گروهک فوق، عضویت در گروهک تروریستی جیش صلاح الدین (گروهک القاعده) مشارکت و همکاری با تروریست های بمب گذار سال 1386 در شهر سنندج (گروه معدوم شورش م.) حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی از نوع کلاشینکف و تعدادی فشنگ جنگی مربوطه مشارکت در سرقت مسلحانه از طلافروشی در شهر زنجان به قصد مقابله و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نامبرده در دفاع از خود می گوید اقاریر و اعترافات خود در وزارت و دادسرا را قبول دارم و اثر انگشت متعلق به من است ولی در حال حاضر قبول ندارم دادگاه با بررسی پرونده گزارش وزارت اطلاعات درباره وی و اعترافات و اقاریر نامبرده در وزارت اطلاعات و دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می دارد.

5 - در خصوص اتهام ف.ن. فرزند خ. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، فعالیت تبلیغی علیه نظام با پخش و توزیع سی دی کتب و جزوه و مرام سلفیت، حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف به صورت غیرمجاز به همراه مهمات مربوطه و جابه جایی و پشتیبانی تدارکاتی از اعضاء و اقدامات تروریستی گروهک فوق و مشارکت در سرقت مسلحانه با اعضای گروهک فوق و اجتماع و تبانی در جهت ارتکاب جرم به قصد مقابله، و براندازی حکومت اسلامی ایران وی اتهامات وارده را قبول ندارد و اظهارات و اقاریر خود در وزارت اطلاعات و دادسرا را دیکته شده از سوی وزارت می داند اما می گوید در سال 86 با این عقیده آشنا شده است و در ارتباط با انتقال ش.، الف.، و.، معدوم که هر سه نفر مسلح بوده اند به زنجان می گوید من به عنوان راننده آژانس آن ها را برده ام و از مسلح بودن آن ها خبر نداشتم دادگاه با عنایت به گزارش وزارت اطلاعات اقاریر و اعترافات متهم در وزارت و دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

6 - در خصوص اتهام ک.م. فرزند ع. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری سنندج موسوم به ت.و جهاد، هواداری از گروهک و اقدامات مجرمانه و مسلحانه و تروریستی اعضاء گروهک فوق، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه جنگی غیرمجاز مربوط به گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران وی در اظهارات خود در دادگاه می گوید من سلفی هستم و اظهارات و اقاریر خود در دادسرا و وزارت را قبول ندارم دادگاه با بررسی پرونده و اظهارات آقای ب.ن. از دیگر اعضا گروه در دادگاه و گزارش وزارت اطلاعات بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

7 - در خصوص اتهام الف.م. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی و مسلحانه اعضای فوق، مشارکت در ترور دادیار محترم شعبه... دادسرای سنندج آقای م.ک. به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده در اظهارات خود در دادگاه می گوید من عضو گروه نبوده ام اما با ف.ر. عضو دیگر گروه آشنا شده و نامبرده ف.ر. تروریست، به خانه وی رفته است و از وی درخواست ماشین جهت تردد در شهر سنندج را کرده است و ف. تلفنی از وی خواسته است که چند نفر را در داخل شهر جابجا کند و وی راننده گروه مسلح بوده است و قبول دارد و می گوید که آن ها را به عنوان مسافر برده است و بعدا متوجه شده است که آن ها قاضی را ترور کرده اند و ماشین خود را به گروه فروخته است و موضوع ترور را به ماموران امنیتی گزارش نکرده است دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات اقاریر وی در دادسرا و وزارت و دادگاه بزه انتسابی وی را محرز می داند.

8 - در خصوص اتهام و.ق. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری تندرو موسوم به ت.و جهاد سنندج و هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق و مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و مشارکت در سرقت مسلحانه خودرو شخصی ه.ح. (پژو 206 ) حمل و نگهداری یک قبضه سلاح جنگی کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده منکر اقاریر خود در وزارت اطلاعات و دادسرا می‌باشد ولی در دادگاه اظهار می‌دارد که شما کافر هستید و اگر در حال حاضر دستم باز بود شما را می کشتم و اگر آزاد شوم با حکومت طاغوت درگیر می شوم قبلا کاری انجام نداده ام ولی بعدا انجام می دهم اگرچه نامبرده در دادگاه منکر اقاریر خود در وزارت اطلاعات و دادسرا و دادگاه هست بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

9 - در خصوص اتهام ش.الف. فرزند م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج هواداری از گروهک فوق و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه مشارکت در ربایش و ترور شهید ه.ح. و سرقت مسلحانه خودرو شخصی 206 ه.ح.، مشارکت در حمله و پرتاب نارنجک به ایستگاه پلیس در خیابان... سنندج شرکت در کلاس و فراگیری و آموزش نحوه ساخت بمب و مواد انفجاری به منظور اقدام به بمب گذاری در داخل کشور به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده کیفرخواست صادره علیه خودش در قبول ندارد در مواجهه حضوری با یکی دیگر از اعضاء گروه به نام ل.الف.که هم اکنون به اتهام ترور ماموستا شیخ الاسلام در زندان بسر می برد وی شرکت نامبرده در سرقت ماشین ه.ح. و ترور وی را تایید می‌نماید نامبرده عضویت در گروه را قبول دارد و می گوید چون ابتدا گفتند برای جهاد می رویم و بعدا متوجه شدم که به دنبال سرقت از بانک ها و طلافروش ها هستند و چون علیه نظام جمهوری اسلامی تبلیغات منفی شده بود ما هم به قصد جهاد و مبارزه وارد گروه شدیم دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات اظهارات متهم در دادسرا و مواجهه حضوری با ل.الف. دادگاه بزه انتسابی به وی را محرز می داند.

10 - در خصوص اتهام ت.ن. فرزند س. مبنی بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج، هواداری از گروهک تروریستی فوق و اقدامات تروریستی و مسلحانه اعضای گروهک فوق، مخفی نمودن اعضای گروهک تروریستی فوق در خانه باغ خود، حمل و نگهداری تعداد زیادی اسلحه غیرمجاز جنگی کلاشینکف گروهک فوق به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی وی ارتباط با گروهک فوق به قصد مقابله و عضویت را قبول ندارد و می گوید سه گونی وسایل را از سنندج به باغی در بین راه سنندج و کرمانشاه بردم و دو شب گونی ها را در داخل باغ خود نگه داشته است و دختر خود را به عقد الف.م. (معدوم) درآورده است. دادگاه با بررسی مجموع محتویات پرونده گزارش وزارت اطلاعات و اظهارات وی در دادسرا و دادگاه بزه انتسابی به وی محرز می داند.

11 - در خصوص اتهام ف.ه. فرزند م. معروف به الف. و م. دایر بر محاربه از طریق عضویت موثر در گروهک تروریستی سلفی تکفیری موسوم به ت.و جهاد سنندج هواداری از گروهک فوق و اقدامات مسلحانه و تروریستی اعضای گروهک فوق، حمل و نگهداری اسلحه جنگی غیرمجاز گروهک تروریستی فوق از نوع کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه، مشارکت در توزیع شکلات های آغشته به سم کشنده در خرداد 1388 به قصد مقابله با نظام و براندازی حکومت اسلامی ایران نامبرده از طریق ف.ر. عضو دیگر گروه به عضویت گروه درآمده است و پس از توزیع شکلات های مسموم به افغانستان متواری شده است و پس از مراجعت به منزل ب. رفته و با پدر وی ملاقات کرده و اظهار داشته در رابطه با پسرش که در افغانستان کشته شده است سر قبر وی رفته است دادگاه پس از استماع دفاعیات وی در دادگاه و گزارش وزارت اطلاعات و اقاریر وی در دادسرا بزه انتسابی به وی را محرز می داند. با عنایت به مجموع محتویات پرونده و گزارشات وزارت اطلاعات و اقاریر صریح نامبردگان در مراحل مختلف تحقیق و در دادگاه و مواجهه حضوری نامبردگان با یکدیگر و حضور آنان در درگیری با نیروهای حکومت اسلامی و ربایش افراد و کشتن آنان به لحاظ وفاداری آنان به نظام جمهوری اسلامی و تهیه سلاح و مهمات جنگی و به کارگیری آن در جهت مبارزه با نظام و براندازی حکومت اسلامی و سرقت مسلحانه از طلافروشی های افراد شیعه در همدان و زنجان و تیراندازی به سوی مردم در شهر همدان دادگاه نامبردگان را محارب و مفسد فی الارض دانسته مستندا به ماده 279 قانون مجازات اسلامی و 282 بند الف و ماده 286 و 287 قانون مجازات اسلامی هرکدام از نامبردگان را به اعدام محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

از دادنامه های فوق الذکر به ترتیب از دادنامه شماره --- - 92/1/18 آقای ص.س. به وکالت از آقایان 1 - ب.ر. 2 - م.ر. 3 - م.ر. 4 - ش.الف. 5 - ف.ش. 6 - و.ش. 7 - ک.ع. 8 - ی.ش.، و آقای ع.س.به وکالت از ع.ن. و آقای ع.س. به وکالت از م.ک. و آقای ت.الف. به وکالت از الف.پ. و آقای س. به وکالت از ف.ی. و آقایان ث.و م.ب. به وکالت م.غ. و آقای س. س.به وکالت از ک.ش. و آقای م.ق.به وکالت از و.الف. با تقدیم لوایحی مستقل و در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده اند ضمنا آقایان ع.ن. و م.ک. و و.الف. شخصا نیز متقاضی تجدیدنظر شده اند. و هم چنین در مهلت قانونی آقای ح.س.به وکالت از ف.ه. و آقای الف.س. به وکالت از ب.ن. و آقای ع.س.به وکالت از ت.ن. و آقایان م.ف. و ع.ث.به وکالت از م.ک. و آقای م.س.به وکالت از ش.الف. و آقای م.س.به وکالت از الف.م. و آقای م.س.به وکالت از ف.ن. و ک.م. و آقای ع.س.به وکالت از ع.ق. و آقای ر.س.با وکالت از و.ق. و همچنین محکوم علیه م.الف. شخصا و مستقلا از دادنامه شماره --- - 92/8/7 در مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظر کرده اند که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع طی کلاسه بالا، تحت نظر قرار گرفت. دیوان عالی کشور در هر دادنامه تجدیدنظرخواسته و درمجموع آن ها عناوین و اشکالاتی را مشاهده و ملحوظ می‌دارد که باوجود آن ها دادنامه های تجدیدنظر خواسته غیرقابل ابرام خواهد بود:

اولا دادگاه محترم بدوی در میان عناوین افساد فی الارض - موضوع ماده 286 - و بعضی - موضوع مواد 287 و 288 - و محاربه موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، خلط نموده و در تمام موارد معنونه در دادنامه ها و کیفرخواست های مربوطه، انحصارا عنوان محاربه را برای کلیه متهمین - حسب مورد - اطلاق و احراز و مورد حکم قرار داده اند که در کلیت آن به نظر ناصواب است.

ثانیا: علی رغم حاکمیت اصل تقدم «حق الناس»; بر «حق الله»; و ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، و اطلاق عناوینی از قبیل - مباشرت در قتل، و مشارکت و معاونت در آن و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی - حسب مورد دادگاه محترم بدوی به مواد قصاص (اعم از نقص عضو و اطراف) و خسارت های وارده به اموال دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و جبران آن ها، و سنجش میزان تقصیر متهمین و ارزیابی خسارت وارده و مسئولیت شرعی متهمین - حسب مورد - و حقوق اولیاء دم در قصاص، و مجنی علیهم در قصاص احتمالی و دیات و ارش مربوطه، عنایت لازم مبذول نداشته و مورد لحوق حکم، نفیا و اثبانا قرار نداده است، چنانچه این بخش از نواقص احصائی، در دادسرای مربوط نیز، ملحوظ نبوده است.

ثالثا: با توجه به قرار احاله در خصوص دو فقره کیفرخواست فوق الذکر، و پذیرش آن توسط شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت، دادگاه محترم به صورت مشخص و متمایز، در کیفرخواست ها - که قانونا هرگونه تصمیم قضایی بر اساس آن قابلیت طرح و اقدام می‌باشد - بالاخص در کیفرخواست شماره 00065 - 90/2/22 صادره از سوی معاون دادستان عمومی و انقلاب سنندج، اظهارنظر نشده و مورد لحوق حکم - نفیا و اثباتا - قرار نگرفته است. بنا بر مراتب و در شرایط حاکم بر پرونده و بر اساس موارد فوق الذکر و احصائی دادنامه های فوق الذکر ( 12/28 - 92/1/18 و 69/28 - 92/8/7 صادره از شعبه --- دادگاه انقلاب اسلامی تهران) غیرقابل تایید و ابرام بوده و از باب نقص تحقیقاتی به شرح فوق الذکر، و استنادا به بند ب ماده ششم از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها نقض و در جهت رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم نخستین اعاده و ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار

جعفری- طباطبایی

منبع
برچسب‌ها