نظریه مشورتی شماره 7/96/2121 مورخ 1396/09/13

تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2121
شماره پرونده: 69-39-024

استعلام:

دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم نموده و استشهادیه ضم دادخواست نموده دادگاه دستور حضور مسجلین ذیل استشهادیه را در جلسه دادرسی صادر می‌نماید خواهان در جلسه حاضر و دو نفر شاهد که از مسجلین ذیل استشهادیه نیستند جهت ادای شهادت تعرفه می‌نماید وکیل خوانده به این امر که شهود حاضر ذیل استشهادیه را امضاء ننموده اند ایراد می‌نماید در صورتی که شهود واجد شرایط قانونی شهادت باشند آیا می توان به شهادت آنها استناد نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از آنکه طبق بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند و به ‌این‌ترتیب، خوانده دعوا با ابلاغ دادخواست و ضمایم آن، از هویت گواهان آگاه می‌شود و می‌تواند از حق خود برای جرح گواهان استفاده کند، قانون‌گذار در خصوص دعوای اعسار از محکوم‌به و نیز اعسار از هزینه دادرسی در مواد 8 و 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و ماده 506 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر ذکر مشخصات کامل دو نفر شاهد، پیوست کردن شهادت کتبی آن‌ها را نیز ضروری دانسته است، بنابراین، در فرض سوال که دادگاه قرار استماع شهادت مسجلین استشهادیه را صادر کرده است، خواهان باید ایشان را در جلسه معین‌شده برای استماع شهادت حاضر نماید؛ مگر آنکه به لحاظ معاذیری مانند فوت، بیماری و مسافرت از دادگاه درخواست نماید که چون حضور مسجلین استشهادیه امکان‌پذیر نیست، از شهود دیگر وی استماع شهادت شود که در این صورت دادگاه می‌تواند با حفظ حقوق خواندگان مبنی بر جرح شهود (تبصره ماده 234 قانون اخیرالذکر) از شهود دیگر استماع شهادت کند.

منبع