طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی به طور همزمان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/12/12
برگزار شده توسط: استان خوزستان/ شهر شوش

موضوع

طرح دعوای جزایی و مدنی تصرف عدوانی به طور همزمان

پرسش

آیا اجرای حکم غیر قطعی رفع تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق مندرج در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی شامل موارد منطبق با ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود یا خیر؟ چنان چه متقاضی تواماً دعوای حقوقی و کیفری را طرح نماید آیا از امتیاز مذکور بهره مند می‌شود یا خیر؟

نظر هیات عالی

قسمت اول، خیر؛ زیرا عناوین مذکور در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی و 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با هم فرق دارد یکی جنبه حقوقی قضیه است و دیگری جنبه کیفری، که در بخش اول با توجه به صراحت صدر ماده 175، قبل از قطعیت قابلیت اجر ایی دارد؛ اما قسمت دوم با توجه به تبصره ذیل ماده 690 قانون مجازات اسلامی، قابلیت اجرایی ندارد.
قسمت دوم، در ارتباط با طرح دعوای حقوقی و کیفری به صورت توامان، عملی است؛ زیرا اجرای مجازات در ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات با قطعیت حکم صورت پذیرفته و اجرای تصرف با توجه به صدر ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از قطعیت امکان پذیر است.

نظر اتفاقی

موارد منطبق با ماده 690 مشمول اجرای حکم غیر قطعی مندرج در ماده 175 نمی شو د؛ زیرا قانونگذار دو روش پیش بینی کرده که هر یک از آنها واجد خصوصیات و راه کار جداگانه است و ادغام این دو توجیه قانونی ندارد. در خصوص بند (2) سوال: با عنایت به نظریه اداره حقوقی، رسیدگی توام به هر دو دعوا در یک پرونده وجود دارد لیکن اجرای مجازات پس از قطعیت حکم انجام می پذیرد و اجرای رفع تصرف با استناد به مواد 157 و 158 قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از قطعیت حکم مقدور است.

منبع
برچسب‌ها