ارتباط تحویل مبیع و اجرت المثل با سند رسمی ملک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/11/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تحویل مبیع و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی ملک نیست؛ زیرا به محض وقوع عقد بیع، فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/03/25

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. م. فرزند س. با وکالت آقای م. ع. فرزند م. به طرفیت 1 . آقای م. الف. 2 . آقای ع.الف. ک. 3 . آقای م. الف. 4 . آقای پ. ر.ه. 5 . آقای س.م. ه. مبنی بر 1 . مطالبه خسارت دادرسی 2 . مطالبه اجرت المثل اموال 3 . تسلیم مبیع (تحویل مورد معامله) مالی غیرمنقول 4 . الزام به تنظیم سند رسمی ملک که وکیل خواهان اظهار داشتند: خوانده ردیف 1 به موجب مبایعه نامه مورخ 11 - 5 - 90 یکدستگاه آپارتمان به مساحت 120 متر مربع جز پلاک ثبتی --- و 17667 - 70 را به خواهان فروخته و متعهد گردید در تاریخ 11 - 9 - 90 آپارتمان را تحویل دهد. مورخ 1 - 10 - 90 در دفتر خانه 137 تهران سند انتقال را امضا نماید اما تا کنون به تعهداتش عمل ننموده، لازم به ذکر است پلاک ثبتی یاد شده که توسط خوانده ردیف 1 انتقال یافته است سابقه ثبتی آن به نام خوانده ردیف 3 آقای م. الف. برارد فروشنده می‌باشد و مشارالیه مبایعه نامه را تنفیذ نموده و علاوه بر تنفیذ مبایعه نامه با توجه به محتویات پرونده ؛ فروشنده آپارتمان بعتی آقای م. الف. یکی از شرکا مجتمع احداثی قلمداد گردیده همه مالکین حتی سازنده مجتمع آقای ک. خواهان پرونده اصلی نیز وی را به عنوان مالک قلمداد نموده‌اند و در قرارداد مشارکت نیز قید گردیده است ؛ بنا بمراتب معروضه استدعای صدور حکم به تحویل یک واحد آپارتمان طبقه همکف واحد یک غربی واقع در... و نیز الزام خواندگان ردیف 1 و 3 به تنظیم سند رسمی انتقال و نیز محکومیت خوانده ردیف 1 آقای م. اردویی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف - عدم تحویل - از تاریخ 11 - 9 - 90 تا صدور حکم و اجرای آن با جلب نظر کارشناس با لحاظ کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست. نظربه اینکه مندرجات پاسخ استعلامات واصله ازاداره ثبت اسناد واملاک شمیران مضبوط در پرونده دلالت بر مالکیت خواندگان بر ششدانگ آپارتمان موضوع دعوی داشته و مندرجات مبایعه نامه عادی مورخه 1390/05/11 مستند دعوی حاکی از فروش آپارتمان مذکور از جانب خواندگان به خواهان می‌باشد ودر قبال دعوی مطروحه ایراد ودفاعی از جانب مدعی علیه به عمل نیامده تا موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد ودلیلی هم مبنی بر فسخ یا اقاله و یاانفساخ عقد بیع منظور به دادگاه ارائه نشده است لذا دادگاه بنا بمراتب فوق ومقررات مواد 219 - 220 و 223 قانون مدنی ومواد 198 - 515 ، 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن احرازوقوع عقد بیع شرعی بین نامبردگان به کیفیفت مطروحه، دعوی معنونه را مقبول ومحمول بر صحت تلقی نموده حکم برالزام خواندگان به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال قطعی شش دانگ آپارتمان موصوف به به نام خواهان. و آقای م. الف. به برداخت خسارات دادرسی درسی درحق خواهان صادر واعلام میدارد و اما در خصوص تسلیم و تحویل و مطالبه اجرت المثل به لحاظ اینکه تاکنون سند رسمی مالکیت خواهان تنظیم نشده و تسلیم و تحویل مبیع و لحوق حکم به اجرت المثل ایام تصرف پس از صدور سند امکان پذیر خواهاد بود بنابر این به استناد مواد 2 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد رای صادره در خصوص خواندگان ردیف اول و دوم و چهارم حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- . دادگاه عمومی(حقوقی) تهران -رحیم محمدی پور

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/31

رای اصلاحی

در خصوص دعوی آقای الف. م. فرزند س. با وکالت آقای م. ع. فرزند م. به طرفیت 1 . آقای م. الف. 2 . آقای م. الف. با وکالت آقای م. ب. 3 . آقای ع.الف. ک. 4 . آقای پ. ر.ه. 5 . آقای س.م. ه. مبنی بر تقاضای رای اصلاحی 9409970010700207 مورخ 1394/03/25 نظر به اینکه حسب اعلام احد از خواندگان (آقای م. اردویی به موجب لایحه وارده به شماره 1857 دفتر دادگاه، در دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/25 صادره این دادگاه از حیث نحوه حضور خواندگان سهو قلم رخ داده که اقتضای تصحیح دارد لذا با احراز صحت ادعای مزبور و مستندا به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و در راستای تصحیح دادنامه صادره اعلام می‌گردد که رای صادره در خصوص خواندگان ردیف سوم و پنجم حضوری بوده و خواندگان ردیف چارم (آقای م. الف.) و ردیف دوم (خانم پ. ر.ه. غیابی می‌باشد. ضمنا تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع می‌باشد.

دادرس شعبه --- . دادگاه عمومی(حقوقی) تهران -رحیم محمدی پور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/11/30

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی الف. میردامادی باوکالت م. ع.الف. ی به طرفیت 1 - س.م. ه. 2 - پ. رحمانی 3 - م. الف. 4 - م. الف. 5 - ع.الف. کاوسی نسبت به آن قسمت از دادنامه که در مورد تحویل مبیع موضوع قرار داد 90/5/11 و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 90/9/11 تا صدور حکم قرار رد دعوی نامبره صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد واعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه در این بخش مستلزم نقض است زیرا تحویل مبیع از اثار عقد بیع است و ماده 362 قانون مدنی تصریح دارد به مجرد عقد بیع فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می‌باشد و به صرف عدم تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی مانع از تحویل مبیع نیست فروشنده پس از انعقاد عقد بیع ملزم است به طور کامل مبیع را تحویل خریدار نماید چون تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد است و اما در مورد اجرت المثل ایام تصرف از انجا که برابر مقررات حاکم بر املاک هر گونه تصرفی منوط به اذن مالک است و تصرف خارج از حدود اذن مالک در حکم غصب است ومالک استحقاق مطالبه اجرت المثل دارد لذا دادگاه در اجرای قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها