احضار متهم از طریق پیامک سامانه ثنا و نیاز یا عدم نیاز از طریق درج آگهی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 92

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/31
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر فریدونشهر

موضوع

احضار متهم از طریق پیامک سامانه ثنا و نیاز یا عدم نیاز از طریق درج آگهی وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 92

پرسش

در صورتی‌که متهم از طریق سامانه ثنا احضار شده و پیامک نیز ارسال گردیده است آیا درج آگهی و اقدام وفق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری وجاهت دارد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان فریدون‌شهر مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره 7/98/381 مورخ 98/4/4 اگرچه در خصوص دادرسی مدنی می‌باشد مع‌الوصف مستظهر تایید نظریه اقلیت می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به عبارت به کار رفته در ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و شرایط بیان شده جهت انتشار آگهی و رویه موجود در محاکم، ما با دو فرض مواجه هستیم یا به متهم دسترسی داریم و جهت رسیدگی حاضر می‌شود و یا متهم مجهول‌المکان است و به وی دسترسی نداریم که باید انتشار آگهی انجام گردد. فلذا با توجه به ماده 174 اگر متهم جهت رسیدگی حاضر نشد و جلب نامبرده نیز فاقد نتیجه بود متهم باید از طریق انتشار آگهی دعوت شود. اما نظر اقلیت نیز قابل بحث می‌باشد و با توجه به اطاله دادرسی و اقدام خود متهم مبنی بر اعلام آدرس، محل تأمل است.

نظر اقلیت

قصد قانونگذار همین مطلب است که متهم از جلسه رسیدگی و موضوع آگاهی داشته باشد و این امر از طریق سامانه ثنا اتفاق افتاده است، از طرفی وقتی سامانه ثنا وجود دارد دیگر با متهم مجهول‌المکان مواجه نیستیم بنابراین در فرض سوال نیاز به انتشار و آگهی نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها