رای شماره 455 مورخ 1381/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 456/81

شاکی: رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/79/1183 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 11 اسفند 1381

شماره دادنامه: 455

مقدمه: رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، رای کمیسیون بدوی که طی شماره 762398 مورخ 1376/12/20 صادر گردیده و طی رای شماره 770375 مورخ 1377/04/11 مورد تایید قرار گرفته‌ است از جهات زیر مخدوش بوده‌ است، مستند رای اظهار نظر کارشناس دادگستری مبنی بر غیر یکنواخت بودن قرار داشته که معمولاً شهرداری به اظهارنظر کارشناسان مذکور توجهی نداشته و مورد قبول آنها نیست شاکی مدعی است مدارکی ارائه داده که سوله دارای ستون، تیرریزی و غیره بوده ‌است و غیر متعارف بودن قسمتی از از ایرانیت‌ها موجب احداث کل سوله نخواهدبود.استناد به تبصره یک ماده 100 در صورتی موجه و قابل قبول است که مخالفت با یکی از اصول شهرسازی - فنی - بهداشتی احراز شده‌باشد در حالی که در رای کمیسیون بدوی که مورد تایید کمیسیون تجدیدنظر است چنین دلیلی ابراز نشده ‌است.شاکی مدارکی از قبیل قرارداد فی‌مابین تعمیرگاه سهیل و شرکت آراماف در تاریخ 1348/09/19 دائر بر فروش قطعات کامل یک دستگاه سوله فلزی نیز ابراز داشته‌ است که قرینه برپایی سوله در سال 1348 می‌باشد در هر حال رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به لحاظ اینکه رای کمیسیون بدوی را که اشکالات آن تشریح گردید تایید نموده‌ است قابل نقض بوده ‌است. لذا به لحاظ اینکه به نظر اینجانب در تایید رای شعبه بدوی اشتباه رخ داده‌ است و می‌بایست رای مذکور فسخ و رسیدگی در کمیسیون همعرض تجویز می‌گردید مراتب جهت رسیدگی به اشتباه به هیات عمومی اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به مشروحه مورخ 1381/11/10 آقای رئیس شعبه چهارم دیوان و محتویات پرونده و اینکه مدارک و مستندات ارائه شده از طرف مالک مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و در باب انطباق یا عدم انطباق تخلف ساختمانی عنوان شده با شرایط و جهات مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری تحقیق کافی به عمل نیامده و در نتیجه رسیدگی به موضوع در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ناقض بوده ‌است با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه قطعی شماره 1116 مورخ 1381/08/07 شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان مشعر بر تایید دادنامه بدوی مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه صادره از شعبه چهار تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رای مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه سوم تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع