رای شماره 394 مورخ 1382/10/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/10/07

شماره دادنامه: 394

کلاسه پرونده:82/713

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: نقض رای صادره در پرونده کلاسه 80/710 شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

مقدمه: رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، در پرونده کلاسه ت5/80/710 اشتباهاً تاریخ ابلاغ دادنامه شماره 369 مورخ 12/3/80 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری 27/12/79 درج گردیده در صورتی که تاریخ ابلاغ 14/5/80 و در مهلت قانونی بوده لذا به جهت اشتباه در صدور دادنامه 475 مورخ 15/4/81 تقاضای اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به این که دادنامه شماره 369-21/3/80 شعبه چهارم بدوی در تاریخ 14/5/80 بشاکی ابلاغ و نامبرده در مهلت مقرر قانونی از دادنامه، تقاضای تجدیدنظر نموده بنابراین دادنامه شماره 475 مورخ 15/4/81 در کلاسه پرونده ت5/80/710 مبنی بر عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی به لحاظ مضی مهلت مقرر قانونی مبنی بر اشتباه می‌باشد لذا به استناد تبصره 1 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض و رسیدگی به شعبه تجدیدنظر محول می‌گردد.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع