ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری

ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکان های غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)