نظریه مشورتی شماره 7/1400/1457 مورخ 1401/04/14

تاریخ نظریه: 1401/04/14
شماره نظریه: 7/1400/1457
شماره پرونده: 1400-11-1457 ح

استعلام:

در مواردی که ارزش ریالی ترکه متوفی بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال باشد و ورثه یا شخص ذی‌نفع صدور گواهی انحصار وراثت به صورت نامحدود را در شورای حل اختلاف درخواست می‌کند، با توجه به ماده 361 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مفاد بند «ت» ذیل ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، صرفاً باید توسط قاضی شورای حل اختلاف انجام شود یا این که این تکلیف قابل تفویض به اعضای آن شورا یا کارکنان دفتر شورا نیز است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه قاضی شورای حل اختلاف احراز کند مدارک ارائه شده از سوی متقاضی گواهی حصر وراثت برای صدور گواهی یاد شده کافی است، در صورت رعایت تشریفات مربوط، صرف ارسال آگهی برای انتشار بدون دستور قاضی، موجب بی‌اعتباری آگهی نخواهد بود؛ همچنین اصولاً نشر آگهی به وسیله اعضا یا کارکنان شورای حل اختلاف به دستور قاضی شورا معتبر است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)