نحوه ابلاغ دادنامه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/15
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر شهرضا

موضوع

نحوه ابلاغ دادنامه

پرسش

با توجه به ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 300 و 302 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، که حکایت از تاخیر در ابلاغ دادنامه به هر یک از اشخاص وکیل یا اصیل دارد و از سوی دیگر مفاد تبصره ماده 47 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 که بیان می دارد: ((در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد))، نحوه جمع مواد قانونی یاد شده به چه شکلی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

ماده 380 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در امور کیفری حاکم است و ابلاغ به طرفین یا وکیل آنان را مقرر داشته است که بیانگر تخییر دفتر دادگاه در انتخاب طرفین یا وکلای آنها یا هر دو آنهاست و مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی با وجود صراحت این ماده ضرورتی ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به مفاد ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری که حکایت از حکومت قانون آیین دادرسی مدنی بر قانون آیین دادرسی کیفری در مباحث مربوط به ابلاغ دارد و با توجه به این که وجود حرف یا در صدر ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری نشان دهنده این موضوع است که حسب مورد اگر در پرونده صرفا اصیل وجود داشته باشد، دادنامه به ایشان ابلاغ می‌شود ولی در مواردی که طرح دعوی یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد. لذا در فرض اخیر الذکر، صرفا ابلاغ دادنامه به وکیل، معتبر و قانونی خواهد بود و ابلاغ به اصیل چه در امر کیفری و چه در امر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.

نظر اقلیت

در امور کیفری، با توجه به صراحت ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات که بیان می دارد: (دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می‌شود) و به لحاظ وضع خاص در این قانون، نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ دادنامه به وکیل یا اصیل بنا به تخییر، موجب تحقق مراد قانون گذار خواهد بود. ولی در امور حقوقی نظر اکثریت مورد تایید است.

منبع
برچسب‌ها