نظریه مشورتی شماره 7/97/648 مورخ 1397/03/29

تاریخ نظریه: 1397/03/29
شماره نظریه: 7/97/648
شماره پرونده: 97-218-648

استعلام:

احتراماً با عنایت به مواد 178، 180، 182، 184، 185، 186، 515 و تبصره ماده 193 از قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 9، 10، 11، 12، 82، 83، 192 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 103 و 104 و تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی و مواد 8، 23 و 24 و تبصره 1 ماده 27 از قانون شورا و مواد 12 و 24 از آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف در صورتی که طرفین یا یکی از آن‌ها تقاضای سازش را در جلسه رسیدگی نماید و بطریقی شخص ثالث نیز در امر سازش طرفین موثر و دخیل باشد و نیز قبول نماید که در راستای اصلاح اختلاف طرفین و گزارش اصلاحی صادره، متحمل امری گردد:
1- آیا تنظیم گزارش اصلاحی بین طرفین پرونده و شخص ثالث حتی با رضایت ایشان صحیح می‌باشد یا خیر؟
2- در صورتی که شخص ثالثی دین خوانده را در پرونده مطروحه قبول نماید و تعهد پرداخت نماید، آیا صدور گزارش اصلاحی ما بین خواهان و ثالث در پرونده حاضر از منظر قانونی درست می‌باشد یا خیر؟ در صورت قانونی بودن این امر، آیا باید نسبت به خوانده قرار رد دعوا صادر نمود؟
3- در صورتی که شعبه‌ای از شورا گزارش اصلاحی بین طرفین و ثالث تنظیم کند و اجرائیه علیه ثالث صادر و به اجرای احکام فرستاده شود تکلیف اجرای احکام با چنین اجرائیه‌ای چیست؟ آیا اجرای آن درست می‌باشد؟
4- آیا پرونده‌ای که با موضوع خاص و مشخص در شورا مطرح شده باشد ولی طرفین تقاضای تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص موضوع خواسته و دیگر موضوعات خارج از خواسته بنماید تکلیف چیست؟
5- آیا تنظیم گزارش اصلاحی در پرونده مطروحه می‌بایست در محدوده‌ی طرفین پرونده و خواسته‌ی مطروحه در دادخواست باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1و2- آنچه ملاک صدور گزارش اصلاحی است سازش طرفین و در واقع صلح دعوای موجود بین ایشان است و ذکر یا عدم ذکر توافقات با اشخاص ثالث در گزارش اصلاحی فاقد موضوعیت است و در هر حال صدور اجرائیه علیه شخص ثالثی که در دعوای مطروحه بین طرفین دخالت نداشته است، چون مطابق قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه فقط علیه کسانی قابل اجراست که در دعوای مطروحه دخالت داشته باشند، امکان پذیر نیست.
3- با فرض صدور اجرائیه علیه ثالث، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف وظیفه‌ای جز نذکر موضوع به قاضی صادر کننده اجرائیه ندارد زیرا در حال مسئوولیت قانونی بر عهده قاضی اخیرالذکر است.
4و5- کلیه توافقاتی که برای صلح دعوی مطرح شده بین طرفین به عمل آمده است، می‌تواند موضوع گزارش اصلاحی صادره باشد و لازم نیست همه موضوعات مورد توافق از همان جنس خواسته دعوا باشد

منبع