ماده 102 قانون محاسبات عمومی کشور

پیش پرداختها در سالی که به مرحله تعهد میرسد و علی ‌الحسابها در سالی که تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و‌ در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور میشود.