تصمیم دادگاه متعاقب پذیرش اعتراض ثالث

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می‌تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خواهان ح. و م. هر دو آ. با وکالت م. گ. م. ی و ز. ش. به طرفیت م. و الف.الف. و گ. و ر. و ش.ب. و م. و ج. و م. همگی الف.س.ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه --- با خواسته تخلیه و صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی به استناد پرونده کلاسه --- مطروحه در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/29 صادره از آن شعبه و گواهی حصر وراثت شماره...مورخ 1392/09/27 و قبوض رسید سپرده موقت و وکالتنامه شماره....مورخ 1374/08/08 و وکلتنامه وکیل، دادگاه با عنایت بر کلیه اوراق پرونده مطروحه و پرونده 905/180/92 ملاحظه می‌نماید که در پرونده اخیر الذکر و در دادخواست تقدیمی آن پرونده به صراحت در بند ب قسمت 3 شرح دادخواست اذعان گردیده که مستاجرین مورد اجاره را به ن. آ. بدون اذن و اجازه موجرین انتقال داده اند و از طرفی در همین پرونده که دادنامه آن مورد اعتراض قرار گرفته با توجه به فوت فرد اخیر الذکر قبل از تقدیم دادخواست، وکیل محترم خواهان پرونده مورد اعتراض در جلسه دادرسی مورخ 1392/11/27 دعوا خویش را نسبت به ن. آ. مسترد نموده و تقاضای تخلیه بر علیه سایر خواندگان را از دادگاه داشته در حالی که مشارالیهم بنا بر اظهارات ذکر شده در دادخواست مورد مستاجره را به ید بعدی تحویل و منتقل نموده‌اند و دیگر تصرفی نداشته اند که تخلیه ید آنان محلی از اعراب و به عبارتی محمل قانونی داشته باشد و از طرف دیگر با طرح دعوا بر علیه متوفا وارث قانونی وی که متصرفین ملک مذکور بوده اند امکان دفاع در برابر دعوای تخلیه را از دست داده اند و نظر به اینکه به موجب برگ رسید سپرده های موقت که مضبوط در پرونده می‌باشد مورد تعرض و اعتراض وکیل (خواهان اصلی) که طرف دعوا اعتراض ثالث می‌باشد، قرار نگرفته و نظر به اینکه به موجب صورتجلسه مورخ 1392/11/27 وکیل خواهان در دعوای اصلی که حکم مورد اعتراض متعاقب آن اصدار یافته، تنها جهت خویش را مبنی بر تخلیه عدم پرداخت اجور قرارداده است و جهات انتقال به غیر را صراحتا مسترد نموده، النهایه دادگاه با عنایت بر جهات مشروحه فوق و تادیه اجور توسط مورث موکلین معترضین ثالث ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض به استناد مواد 417 و 418 و 422 و 425 قانون آیین دادرسی مدنی و قسمت اخیر بند 9 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و نظر مشورتی 7/10541 مورخ 1379/01/22 حکم بر بیحقی خواهان دعوا اصلی تخلیه را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی از محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

دریانوش

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته تحت رقم 544 مورخ 1393/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با پذیرش اعتراض شخص ثالث، دادنامه قطعی شماره 1395 مورخ 1392/11/29 صادره از همان دادگاه نقض و حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه مذکور با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض است. زیرا قطع نظر از اینکه محکمه بدوی در صورت وارد تشخیص دادن اعتراض با فرض غیرقابل تفکیک بودن حکم، تکلیف داشته صرفا تمام حکم را الغاء نموده و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد و مغایر نظر مقنن در ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. نقض دادنامه مورد اعتراض ثالث نیز مربوط به محلی است که اعتراض نسبت به قسمتی از حکم وارد تشخیص شود و در مورد ورود اعتراض راجع به تمام حکم و غیرقابل تفکیک بودن آن، فقط حکم معترض عنه الغاء می‌گردد. نظر به اینکه در دادخواست اعتراض شخص ثالث مورخ 1393/03/04 خوانده ردیف 10 آقای ص. گ. ذکر شده که براساس استعلام به عمل آمده از سازمان ثبت احوال موضوع جوابیه که به شماره....مورخ 1393/09/12 ثبت دفتر دادگاه نخستین شده، نامبرده مذکور در مورخ 1388/11/30 فوت شده و با این فرض، دادخواست اعتراض ثالث به طرفیت شخص فوت شده طرح و این دعوا به طرفیت متوفی اقامه شده که صحیح و منطبق بر مقررات و اصول دادرسی نمی‌باشد. اگرچه این اشکال به دادنامه مورد اعتراض شماره 1395 مورخ 1392/11/29 نیز وارد بوده و دعوای منتهی به صدور آن دادنامه در 1392/09/04 اقامه شده که در این تاریخ خواندگان ردیف اول و دوم آن دعوا (ص. گ. و ن. آ.) در قید حیات نبوده اند. چون دعوای اعتراض شخص ثالث به طرفیت متوفی اقامه شده، مقررات و اصول دادرسی در طرح این دعوا به نحو صحیح مراعات نشده و چنین دعوایی صرف نظر از صحت و سقم آن به لحاظ فوت خوانده ردیف 10 در زمان تقدیم دادخواست قابلیت طرح و استماع نداشته، دادگاه مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/28 ، در این خصوص قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی - علی مداح

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (4 مورد)

عناوین و برچسب‌ها