ماده 289 قانون مدنی

ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

برچسب‌ها