قرار رد درخواست واخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قرار رد درخواست واخواهی

پرسش

منظور از قرار رد درخواست واخواهی در تبصره 2 از ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ آیا با توجه به آنکه در مواد مربوط به بحث واخواهی از آرای غیابی (مواد 406 و 407 قانون فوق) به این قرار اشاره ای نشده است، قرار فوق قابلیت صدور دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنانچه محکوم علیه پس از جلب در اجرای احکام یا پس از ابلاغ رای به صورت واقعی درخواست واخواهی خود را در صورت تقدیم در مهلت قانونی مسترد نماید، قرار رد درخواست واخواهی صادر می‌شود؛ نظریات ابرازی در حد این استنتاج تائید می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به صراحت تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی این قرار، امکان صدور این قرار وجود داشته و مربوط به مواردی است که برای مثال دادنامه غیابی به متهم پرونده ابلاغ واقعی شده و ایشان ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اقدام به واخواهی نمی‌نماید. بدیهی است که در این مورد به استناد تبصره 2 ماده 427 قرار رد درخواست واخواهی صادر می‌گردد. صدور این قرار محدود به اعتراض در خارج از مهلت واخواهی می‌باشد.

نظر اقلیت

هرچند تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان قرار رد درخواست واخواهی اشاره کرده است؛ به لحاظ آنکه در بحث مواد مربوط به واخواهی هیچ یک از شرایط مربوط به صدور این قرار تعیین نشده و به عبارت دیگر، زیرساخت های مربوط به صدور قرار مهیا نگردیده است؛ امکان صدور قرار وجود ندارد و در مواردی که اعتراض خارج از مهلت است نیز، وفق مواد 406 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد اعتراض واخواهی صادر و دادنامه واخواسته تأیید و ابرام میگردد.

منبع
برچسب‌ها