نصب قیم درفرض فاقد شناسنامه بودن طفل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت فوت پدر، چنانچه طفل جد پدری نداشته باشد، به لحاظ نداشتن ولی قهری نصب قیم برای او تکلیف قانونی است و فاقد شناسنامه بودن طفل مانع نصب قیم برای او نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شعبه محترم هفتم دادیاری دادسرای ناحیه 25 تهران (اداره امورسرپرستی) به شماره 7/930192 مورخه 1393/09/08 مبنی بر نصب قیم نسبت به صغیر به نام الف. و خانم ن.خ. را به عنوان قیم به دادگاه پیشنهاد نموده است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده اداره سرپرستی و درخواست شعبه و اظهارات قیم پیشنهادی در جلسه دادگاه که اعلام نموده است. الف. حدود چهار سال سن دارد و از بدو تولد تاکنون فاقد شناشنامه بوده و علی‌رغم حیات همسرم نامبرده نسبت به گرفتن شناسنامه اقدام نکرده و حال که همسرم فوت شده نسبت به پیگیری کارها اقدام نمودم، به موضوع رسیدگی مشخص گردید که در درخواست شعبه موضوع ماده 1218 قانون مدنی تحقق پیدا نکرده، لذا با شرایط فعلی که هویت و انتساب صغیر به شخص معین معلوم نگردیده، لذا دادگاه درخواست شعبه دادیاری را منطبق با ماده مذکور ندانسته و رای به رد درخواست شعبه دادیاری صادر و اعلام می‌نماید. لازم به ذکر است که مادر صغیر ارشاد تا نسبت به اثبات نسب صغیر اقدام نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- لطیفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره سرپرستی (دادیاری شعبه هفتم دادسرای ناحیه 25 تهران) نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست اداره تجدیدنظرخواه مبنی بر نصب قیم نسبت به صغیر به نام الف. متولد 1388/11/03 رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات و اقداماتی که صورت گرفته است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه است و رای مزبور که در واقع قرار رد درخواست می‌باشد مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می‌باشد زیرا به حکایت گواهی ولادت ابرازی طفل مذکور در تاریخ 1388/11/03 به دنیا آمده والدین وی ن.م. و خانم ن.خ. درج شده است و با توجه به سند رسمی ازدواج ابرازی زوجیت دائمی ن.م. و خانم ن.خ. محرز و مسلم است و ن.م. حسب گواهی فوت ابرازی در تاریخ 1393/07/08 فوت کرده است طفل مذکور جد پدری ندارد و به لحاظ نداشتن ولی قهری نصب قیم برای او تکلیف قانونی است و استدلال دادگاه محترم بدوی و رد درخواست فاقد وجاهت قانونی است زیرا فاقد شناسنامه بودن طفل مانع نصب قیم برای او نیست و مادر وی که حضانت فرزندش را عهده‌دار است اولویت و صلاحیت لازم را برای قیمومیت دارد لذا با تلقی رای صادره به عنوان قرار رد درخواست با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار مذکور نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم (نصب قیم) به دادگاه محترم نخستین عودت داده می‌شود. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها