استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1402/06/19

پیام: تحقق بزه استفاده غیر مجاز از عنوان پزشک، منوط به کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و یا اقرار متهم است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

((رای دادگاه))

تجدیدنظر خواهی خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1402/05/03 در پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب ان حسب شکایت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شعبه *علیه خانم ف. ض. با وکالت ع. ا. س. و خانم م. ض. دائر بر استفاده غیر مجاز از عناوین علمی و همچنین تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی از *که نامبرده به ترتیب به تحمل یک فقره شانزده ماه و یک فقره هفت ماه حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به ممنوعیت از داشتن هرگونه فعالیت در زمینه پزشکی به مدت دو سال محکوم شده است، که نهایتا حبس وی با رعایت مجازات اشد به مدت دو سال به نحو ساده تعلیق شده است، دادگاه با ملاحظه مجموع اوراق و محتویات پرونده اولا: در خصوص بزه تمرد نسبت به مامورین هنگام بازرسی، با عنایت به محتویات پرونده از جمله گزارش تنظیمی به شرح صفحات 20 الی 22 پرونده و اینکه نامبرده و وکیل مدافع وی نیز در قبال اتهام مطروحه دفاع موثری به عمل نیاورده اند و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواه در این قسمت منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد.، مشهود نیست الا اینکه با تذکر ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات حبس وی را به نود و یک روز حبس تعزیری به نحو تعلیق ذکر شده تقلیل داده شده و اصلاح می‌نماید. ثانیا: در خصوص بزه استفاده از عناوین غیر مجاز، دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و نظر به فقدان ادله اثباتی کافی و همچنین عدم کشف هرگونه مهر و یا کارت ویزیت با عنوان مجعول دکتر و همچنین با توجه به انکار شدید تجدیدنظرخواه، دادگاه من حیث المجموع ضمن پذیرش اعتراض وی مستندا به بند ب ماده 455 و 4 قانون آیین دادرسی کیفری و با رعایت ماده 120 قانون مجازات اسلامی به لحاظ قاعده درای و به استناد اصل 37 از قانون مجازات اسلامی، دادنامه صادره در این قسمت نقض و رای بر برائت صادر می‌گردد.بدیهی است.مجازات تکمیلی (ممنوعیت از فعالیت در زمینه پزشکی) نیز به تبع برائت صادره، لغو می‌گردد. رای صادره حضوری و قطعی است. /ز

رییس شعبه *مستشار شعبه *

دکتر ا. م. ع. خ. م. ب. ز.

منبع
برچسب‌ها