مسئول جبران خسارت ناشی از سقوط درخت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد؛ ملزم به جبران است؛ زیرا مسئولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/30

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ن.ت. به طرفیت شهرداری احمدآباد به خواسته 19/000/000 ریال و 35/000/000 ریال و 2/000/000 به انضمام خسارات دادرسی خلاصه مفاد دادخواست و اظهارات خواهان بدین شرح است که اتومبیل ایشان در زیر درخت متعلق به شهرداری پارک بوده است و به دلیل آنکه خوانده اقدام به بریدن قسمتهای خشک درخت ننموده است با شروع طوفان درخت شکسته و روی اتومبیل وی افتاده و مسبب خسارت شده است نماینده حقوقی خوانده ضمن حضور دفاع کرده است که اتومبیل خواهان در اثر طوفان و باد خسارت دیده است و ربطی به شهرداری ندارد و رابطه علیت بین ورود ضرر و تقصیر خوانده ندارد دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و اظهارات و مستندات طرفین نظر به اینکه مطابق اوراق و اسناد پیوست دادخواست و ازجمله نظریه کارشناس ورود خسارت به اتومبیل خواهان ثابت است ودر اینکه درخت واقع شده در خیابان متعلق به شهرداری است شکی نیست نظر به اینکه وظیفه شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی می‌باشد به عنوان یک موسسه عمومی وظیفه رفع خطر از معابر عمومی می‌باشد به عنوان مثال دیوارهایی که در شرف تخریب شدن می‌باشد و احتمال خراب شدن و ایراد خسارت بدنی و مالی به دیگران وجود دارد اقدام مقتضی به عمل آورده به عنوان مالک درخت وظیفه دارد و مانند مالک ساختمان نسبت به تعمیر خرابی آن و رفع عیب اقدام کند(موضوع تبصره ماده 55 بند 14 قانون شهرداریها و ماده 333 قانون مدنی)بنابرین دادگاه دفاعیات خوانده را غیر وارد تشخیص داده مستندا به مواد 1 - 2 - 3 - قانون مسئولیت مدنی و ماده 333 قانون مدنی و تبصره ذیل بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و مواد 198 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال اصل خواسته و مبلغ 1/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید و نسبت به مابقی خواسته نظر به اینکه خواسته خواهان مستند به دلیل نمی‌باشد وکارشناسان نیز مازاد خواسته را در نظریه خود تایید نکرده اند لذا مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد رای صادره در هر دو قسمت حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری احمدآباد مستوفی به طرفیت م. ن.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/10/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه --- /94 که به موجب آن مشارالیه به پرداخت مبلغ 45/000/000 ریال بابت اصل خواسته خسارت وارده با خودرو شماره.... ناشی از سقوط درخت بر سقف آن و پرداخت 1/500/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به اوراق پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست، زیرا برابر مقررات و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسان آتش نشانی و کارشناسی فنی و هیات کارشناسان علت تامه خسارت شهرداری بوده، چون مسئول حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری که به دلیل تقصیر مامورین شهرداری از اقدام به موقع در انجام وظیفه حادثه پیش آمده، نظر به مراتب و اینکه طبق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر پذیرش نظریه کارشناسان رسمی دادگستری است مگر اینکه نظرات آنان با اوضاع و احوال معلوم و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد که این امر تاکنون محقق نگردیده و موجبات عدم پذیرش مراتب فراهم نشد و به نظر نرسید. لذا دادگاه با استناد قسمت اخیر ماده 458 قانون یاد شده با رد اعتراض دادنامه بدوی تائید می‌گردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار

محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع
برچسب‌ها