اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفاٌ نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می‌گردد بنابراین، ثالث می‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ر. م. با وکالت آقای الف. ف.الف. به طرفیت خواندگان به شرح دادخواست به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/28 صادره از همین دادگاه و مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه حسب گزارش کارشناس رسمی دادگستری که مصون از ایراد و اعتراض موثر طرفین باقی مانده است و با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز مغایرتی ندارد هر چند امضا ذیل وصیت نامه ابرازی منتسب به مورث خواندگان می‌باشد لیکن تاریخ وصیت نامه و برخی عبارات از جمله پلاک های ثبتی مندرج در آن بعدابه متن وصیت نامه اضافه شده اند بنابراین نظر به اینکه وصیت نامه موصوف فاقد برخی اوصاف مقرر در ماده 278 قانون امور حسبی و مطابق ماده 291 همان قانون در مراجع رسمی پذیرفته نیست دعوی معترض ثالث را مقرون به صحت تشخیص داده و مستندا به مواد مذکور و ماده 1257 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان های اصلی(تنفیذ وصیت نامه) صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی اقایان و خانمها 1 - م. 2 - س. 3 - ع. 4 - م. 5 - ح. 6 - الف. 7 - م. 8 - م. شهرت همگی ح.ع. 9 - ر. ر. به طرفیت خانم ر. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/24 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/28 و صدور حکم به بطلان دعوای خواهان اصلی صادر گردیده می‌باشد بدین توضیح که تجدیدنظرخواه ردیف پنجم (خانم الف. ح.ع.) به طرفیت سایر تجدیدنظرخواهان‌ها که همگی از وراث مرحوم ح. ح.ع. می‌باشند به خواسته تنفیذ وصیت نامه آن مرحوم اقامه دعوا نموده که شعبه محترم --- محکمه محترم بدوی به جهت سازش طرفین در اجرای مواد 178 و 182 و 184 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب دادنامه معترض عنه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی نموده و تجدیدنظرخوانده پرونده (خانم ر. م.) به عنوان معترض ثالث به طرفیت تجدیدنظرخواهان موصوف مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که حسب دادنامه تجدیدنظرخواسته دادنامه معترض عنه نقض گردیده که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد به جهت اینکه اولا به موجب صراحت ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1349/01/21 دعوای اعتراض ثالث فقط و صرفاٌ نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن و متصور بوده و در مانحن فیه گزارش اصلاحی فوق فاقد هرگونه وصف قانونی رای اعم از حکم یا قرار می‌باشد و از منطوق مقررات مذکور خروج موضوعی دارد ثانیاٌ گزارش اصلاحی یک توافق و قرارداد است و اگر علیه ثالث تنظیم شده فرد ثالث می‌تواند ابطال آن را بخواهد نه با طرح دعوای اعتراض ثالث از این حیث نیز دادنامه صادره با منقصت قانونی مواجه می‌باشد لذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی قابل استماع نداسته مستنداٌ به فراز اول ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای اعتراض ثالث تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها