‌ماده 108 قانون استخدام کشوری

(اصلاحی 1353/12/28)- وظایف شورا به شرح زیر است:
‌الف - رسیدگی و تصویب آیین‌ نامه‌ هایی که به موجب قانون در صلاحیت شورا است.
ب - اظهارنظر نسبت بمسائلی که از طرف دبیرکل به شورا ارجاع شود.
پ - رسیدگی بشکایات مستخدمین رسمی.
ت - رسیدگی و اظهارنظر نسبت بمقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.