نظریه مشورتی شماره 7/1401/264 مورخ 1401/05/29

تاریخ نظریه: 1401/05/29
شماره نظریه: 7/1401/264
شماره پرونده: 1401-168-264 ک

استعلام:

چنانچه در اثنای رسیدگی به جرایم قابل گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در زمان رسیدگی در دادگاه شاکی خصوصی فوت کند و ورثه وی جهت پیگیری مراجعه نکنند، با توجه به قابل گذشت بودن بزه موضوع شکایت، آیا ادامه تعقیب و صدور قرار نهایی جلب به دادرسی یا محکومیت در صورت وجود دلایل اثباتی، امری موجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه شاکی خصوصی پس از طرح شکایت فوت نماید، صرف فوت وی از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و مرجع قضایی مکلف است وفق مقررات نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام کند و طبق تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیری ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد.

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها