بخش ج ) داده های اقتصادی

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی اقتصادی عبارتند از:
1. حساب های بانکی
2. اسناد بانکی حاوی مشخصات افراد
3. اطلاعات سهام و سایر اوراق بهادار
4. اطلاعات اقتصادی خانوار
5. اطلاعات املاک
6. اطلاعات خودرو
7. اطلاعات صندوق های امانت
8. اسرار تجاری
9. اطلاعات حقوق مالی اشخاص
10. اطلاعات نقل و انتقالات پولی
11. اطلاعات خرید و فروش
12. اطلاعات مالیاتی
13. کدهای اقتصادی
14. مشخصات بیمه های تجاری
15. اطلاعات و شماره های کارتهای بانکی
16. اطلاعات قراردادهایی که بین طرفین خصوصی منعقد شده است
اطلاعات و داده های اقتصادی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شود:
1. اطلاعات عضویت در هیأت مدیره بنگاههای اقتصادی
2. اطلاعات کلیه پرداخت های اشخاص به موسسات عمومی
3. مجوزهای کسب و کار صادره از موسسات عمومی یا خصوصی (با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی)