نظریه مشورتی شماره 7/98/1905 مورخ 1398/12/25

تاریخ نظریه: 1398/12/25
شماره نظریه: 7/98/1905
شماره پرونده: ک 5091-961-89

استعلام:

ضمانت اجرای تخلف از تکالیف مندرج در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از جمله عدم اقدام جهت جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری چیست؟ آیا موضوع جنبه کیفری دارد یا صرفاً تخلف اداری است؟ مستند قانونی و مرجع صالح به رسیدگی در صورت جرم یا تخلف بودن را بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرچند ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63 این قانون پیش‌بینی نشده است، ولی عدم انجام تکالیف مذکور می‌تواند حسب مورد با توجه به عنوان مجرمانه و یا احراز شرایط قانونی لازم، طبق ماده 550 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و تبصره یک ماده 35 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و دیگر قوانین مربوط، جرم و قابل مجازات باشد. دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در فرض استعلام تابع عمومات است./ت

منبع