حمل و نگهداری مشروبات الکلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محکوم کردن متهم به دو مجازات از جهت حمل و نگه داری مشروبات الکلی، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا لازمه تحقق بزه حمل مشروبات الکلی، نگه داری آن است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قم به موجب دادنامه شماره --- - 1392/09/12 آقایان م. و ر. را به اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی و شرب خمر با توجه به گزارش مامورین انتظامی و کشف بطری حاوی مشروب الکلی از نوع معمولی و اقرار متهمین و کیفرخواست صادره مجرم شناخته و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375 با اصلاحیه سال 1387 و مواد 264 و 265 قانون مجازات اسلامی 1392 هرکدام از نامبردگان را به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد و به اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق و پرداخت سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده که رای صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از محکوم علیها قرارگرفته و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم برابر دادنامه شماره --- - 1392/11/15 با افزایش یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق به محکومیت هرکدام از آنان رای تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح مورد تایید قرار داده است؛ با این توضیح یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت حمل مشروب الکلی و یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت نگه داری مشروب الکلی و به علاوه فقط یک فقره جزای نقدی معادل سه میلیون و پانصد هزار ریال برای حمل و نگه داری مشروب الکلی مقرر گردیده است. آقای... به وکالت از محکو م علیها با تقدیم لایحه ای اجمالا در رابطه با تشدید حکم بدوی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای... به از آقایان م. و ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/11/15 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم وارد و قابل پذیرش است؛ زیرا اولا مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره سه ذیل ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر بدون درخواست دادستان و یا شاکی خصوصی نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید و در مانحن فیه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم به شرح رای مورد درخواست اعاده دادرسی بدون درخواست اشخاص فوق با افزودن یک فقره شش ماه حبس و 74 ضربه شلاق حکم بدوی را تشدید نموده که برخلاف قانون است. ثانیا لازمه تحقق حمل مشروب الکلی نگه داری آن موقع حمل است والا تحقق بزه حمل متصور نیست و تعیین دو مجازات جداگانه برای عمل واحد با عناوین مجرمانه متعدد 1 - حمل مشروب الکلی 2 - نگه داری مشروب الکلی مخالف صریح با ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد بنابراین کیفرهای مورد حکم در خصوص اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی مبنی بر اشتباه و نامتناسب با جرم بوده و به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده 274 همین قانون رسیدگی مجدد در خصوص اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی به یکی از شعب هم عرض دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رای قطعی در استان قم ارجاع می‌گردد.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی

منبع
برچسب‌ها