تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۳۴

پیام: محکوم کردن متهم به دو مجازات از جهت حمل و نگه داری مشروبات الکلی، فاقد وجاهت قانونی است، زیرا لازمه تحقق بزه حمل مشروبات الکلی، نگه داری آن است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قم به موجب دادنامه شماره ۴۹۳- ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ آقایان م. و ر. را به اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی و شرب خمر با توجه به گزارش مأمورین انتظامی و کشف بطری حاوی مشروب الکلی از نوع معمولی و اقرار متهمین و کیفرخواست صادره مجرم شناخته و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اصلاحیه سال ۱۳۸۷ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ هرکدام از نامبردگان را به اتهام شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه به عنوان حد و به اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق و پرداخت سه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده که رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای... به وکالت از محکوم علیها قرارگرفته و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم برابر دادنامه شماره ۷۲۹- ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ با افزایش یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق به محکومیت هرکدام از آنان رأی تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح مورد تأیید قرار داده است؛ با این توضیح یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت حمل مشروب الکلی و یک فقره شش ماه حبس و هفتادوچهار ضربه شلاق از بابت نگه داری مشروب الکلی و به علاوه فقط یک فقره جزای نقدی معادل سه میلیون و پانصد هزار ریال برای حمل و نگه داری مشروب الکلی مقرر گردیده است. آقای... به وکالت از محکو م علیها با تقدیم لایحه ای اجمالاً در رابطه با تشدید حکم بدوی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای... به از آقایان م. و ر. نسبت به دادنامه شماره ۷۲۹- ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم وارد و قابل پذیرش است؛ زیرا اولاً مطابق ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره سه ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر بدون درخواست دادستان و یا شاکی خصوصی نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید و در مانحن فیه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان قم به شرح رأی مورد درخواست اعاده دادرسی بدون درخواست اشخاص فوق با افزودن یک فقره شش ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم بدوی را تشدید نموده که برخلاف قانون است. ثانیاً لازمه تحقق حمل مشروب الکلی نگه داری آن موقع حمل است والا تحقق بزه حمل متصور نیست و تعیین دو مجازات جداگانه برای عمل واحد با عناوین مجرمانه متعدد ۱- حمل مشروب الکلی ۲- نگه داری مشروب الکلی مخالف صریح با ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد بنابراین کیفرهای مورد حکم در خصوص اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی مبنی بر اشتباه و نامتناسب با جرم بوده و به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد در خصوص اتهام حمل و نگه داری مشروب الکلی به یکی از شعب هم عرض دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی در استان قم ارجاع می‌گردد.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی