نظریه مشورتی شماره 7/96/2175 مورخ 1396/09/18

تاریخ نظریه: 1396/09/18
شماره نظریه: 7/96/2175
شماره پرونده: 1414-218-96

استعلام:

با توجه به اینکه بر اساس ماده 325 از قانون آیین دادرسی مدنی اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد آیا امکان صدور دستور موقت از ناحیه قاضی شوراهای حل اختلاف وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ اجرا آن مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می‌باشد یا رئیس اداره شوراهای حل اختلاف مربوطه و یا سرپرست مجتمع شوراهای حل اختلاف؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صدور دستور موقت اختیار خاصی است که مقنن به مراجع قضایی اعطا می‌کند و نیازمند تصریح می-باشد بنابراین چون در خصوص شوراهای حل اختلاف چنین نصی وجود ندارد، قاضی این شورا اختیار صدور آن را ندارد.

منبع