ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف- قانون: قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور- مصوب 1392-
ب- شورا: شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده (2) قانون
پ- دبیرخانه: دبیرخانه شورا
ت- سازمان: سازمان سنجش آموزش کشور