رای شماره 403 مورخ 1381/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 373/81

شاکی: آقای عباس حضوری

موضوع: اعلام تعارض آراء صارده از شعب 9 و 11 دیوان عدالت اداری با رای صادره از دادگاه نظامی تهران

تاریخ رای: یکشنبه 6 بهمن 1381

شماره دادنامه: 403

مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند، دادنامه شماره 880 شعبه نهم و 1552 شعبه یازدهم دیوان با دادنامه شماره 133 دادگاه نظامی تهران که از نظر زمانی و قانونی مقدم است متعارض است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در قلمرو صلاحیت دیوان قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. نظر به اینکه وجود تعارض در آراء شعب دیوان و سایر مراجع قضایی از جمله دادگاه نظامی از مصادیق ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد. بنابراین موضوع قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع