اثر تقسیم عملی ملک مشاعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه هریک از مالکین مشاعی ملکی، قسمتی از ملک را در تصرف داشته باشند و سال ها متعرض تصرفات یکدیگر نشوند، این امر حاکی از تقسیم ضمنی ملک مشاعی میان ایشان است.بنابراین اختلافات بعدی آنان نمیتواند خللی به این تقسیم واردسازد و به جهت این تصرفات نمی توانند از یکدیگر مطالبه اجرت المثل بنمایند. - تاییدشده

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/14

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان خانم م. ق. با وکالت آقای خ. د. به طرفیت آقای ب. ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه و نیز دعوی خواهان خانم ل. ق. با وکالت ح. ت.گ. به طرفیت آقای ب. ق. به خواسته مطالبه اجرت المثل توام با خسارات دادرسی و همچنین دعوی آقای ب. ق. با وکالت آقای ن. ط. به طرفیت خواندگان 1 - م. ق. با وکالت آقای خ. د. و 2 - ل. ق. با وکالت آقای ح. ت.گ. به خواسته مطالبه اجرت المثل توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، بدین توضیح که طرفین پرونده های منضم برادر و خواهر های همدیگر بوده که مادر مرحومه شان خانم رعنا ثریایی مالک ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- بخش یازده تهران به مساحت 315 متر مربع که شامل یک دستگاه ساختمان دو طبقه با محوطه مربوطه بوده که پس ازفوت مشارالیها در تاریخ 72/2/29 طرفین صدرالاشعار به همراه پدر مرحومه شان آقای بهرام ق. ورثه مرحومه به شمار می رفته اند که با فوت مرحوم پدرشان در تاریخ 1376/06/04 ملک مذکور در مالکیت طرفین قرار گرفته است که پس از صدور دستور فروش و اجرای آن در تاریخ 91/12/19 رقبه مدعی به، واگذار گردیده است و آقای ب. ق. که ساکن ایران بوده از ابتدا در محل سکنی داشته و خانم ها م. و ل. ساکن خارج از ایران بوده اند که آقای ب. ق. مدعی است که ایشان به همراه خانواده اش در یک طبقه ساکن و طبقه دیگر در تصرف و اختیار خواهرانش بوده که هر دقت به ایران می آمدند در آنجا ساکن می شدند ولی خانم ها ل. و م. مدعی هستند که کل رقبه در تصرف و ید آقای ب. بوده است که توجها به مراتب و محتویت پرونده و جمیع اوراق آن، شرح اظهارات، توضیحات و خواسته های معنونه از سوی طرفین و وکلای ایشان، مستندات ابرازی من جمله گزارشات قرارهای تامین دلیل و نیز نتیجه اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محل معلوم می‌گردد صرفنظر از اینکه پلاک ثبتی موضوع خواسته های مطروحه به نوعی فی مابین طرفین جهت استفاده به نحو ضمنی تقسیم شده بود و آقای ب. به عنوان پسر و دارنده دو سهم در یک طبقه و خانم ها م. و ل. مجتمعا دارای دو سهم در طبقه ای دیگر منصرف بوده اند از هیچکدام از مشارالیهم به عنوان خواهان دلیلی بر اینکه پس از فوت هر کدام از مورثین خود، بدوا مادر و سپس پدر مرحومشان تذکر و ابلاغی نسبت به عدم استفاده از ملک مشاعی موروثی توسط دیگر ورثه ابراز نداشته اند در نتیجه به نوعی تصرفات صورت پذیرفته وصف غاصبانه نداشته تا مستحق اجرت المثل های ادعایی از سوی همدیگر گردد فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 197 از قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/12

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ط. به وکالت ازآقای ب. ق. و ح. ت.گ. به وکالت 1 - خانم ل. ق.پ. به طرفیت یکدیگرازدادنامه شماره --- مورخ 94/7/14 صادره ازشعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعاوی مطالبه اجرت المثل وخسارات آنان به لحاظ تقسیم ضمنی ملک مشاع مردوداعلام شده وارد نیست زیرا اظهارات طرفین ونحوه استیفاء منفعت آنان ازملک به نحو مجزی وطبقات مستقل و این که در خلال مدتهای طولانی معترض یک دیگرنگردیده دلالت براستنباط صحیح دادگاه ازقرائن حالیه برتقسیم ضمنی ملک دارد واختلافات بعدی آنان نمیتواندخللی به این تقسیم واردسازد وباعنایت به اینکه رای تجدیدنظرخواسته موافق موازین حقوقی ومتکی به ادله ابرازی بوده وتجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها نیز منطبق با هیچ یک ازجهات مذکوردر ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی نمیباشد لذا دادگاه به استناد مواد 348 و 358 قانون فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته را عیناٌ تایید مینماید ودر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ق. به طرفیت خانم منیژه ق. نظربه اینکه آقای وکیل تجدیدنظرخواهی خودرامستردداشته دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون فوق قرارابطال دادخواست تجدیدنظرراصادر و اعلام میداردرای حضوری وقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

منبع
برچسب‌ها