رای شماره 383 مورخ 1382/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 23/9/1382

شماره دادنامه: 383

کلاسه پرونده: 82/703

شاکی: آقای شبیب بادی

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اجرای مصوبه هیات دولت (شماره 24373 ت 244 مورخ 29/6/63) در خصوص بدی آب و هوا

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی الزام شرکت فولاد خوزستان برای اجرای مصوبه مورخ 29/6/63 و پرداخت حقوق و مزایای اینجانب از تاریخ اجرا را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به صلاحیت های هیات عمومی دیوان موضوع مواد 20 و 25 قانون دیوان عدالت اداری نظر به اینکه موضوع شکایت و خواسته شاکی مبنی بر اجرای تصویب‌نامه شماره 24373 ت 244 مورخ 29/6/63 هیات وزیران قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان تشخیص داده نمی‌شود و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه هفتم بدوی دیوان ارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف‌آبادی

منبع