فرجام خواهی در دعوای خلع ید

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای خلع ید غیرمالی است بنابراین رای صادره در خصوص آن، قابل فرجام خواهی نیست.

رای خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 20/10/91 خانم ز.م. به وکالت از بانک.و. آقایان ش.غ. و ح.الف. دادخواستی به طرفیت آقای ک.ر. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی بخش دو بجنورد به دادگستری بجنورد تسلیم کرده و توضیح داده حسب مدارک مالکیت پیوست موکلین مالک عین پلاک مذکور می‌باشند که مدتی است در تصرف غاصبانه خوانده قرار دارد که با مراجعات مکرر حاضر به رفع تصرف و تحویل ملک به موکلین نشده است استدعای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته موردتقاضاست. رسیدگی به شعبه هفتم دادگاه عمومی بجنورد محول شده و مرجع مرقوم طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است. در جلسه مورخ 14/12/91 وکیل خواهان ها اظهار نموده سه دانگ مشاع از ملک مورد دعوی متعلق به بانک موکل و سه دانگ دیگر متعلق به سایر موکلین می‌باشد در مورد مالکیت بانک تقاضای استعلام از اداره ثبت اسناد را دارم. خوانده پاسخ داده دفاعیاتم به شرح لایحه تقدیمی است نامبرده طی لایحه ارسالی اعلام کرده این جانب با آقای ف.ج. قرارداد اجاره دارم که مبلغ بیست میلیون تومان وجه الرهن می‌باشد که به ایشان پرداخت نموده ام لذا چون تصرفات این جانب مسبوق به عقد اجاره می‌باشد لذا بنده غاصب نمی باشم و موضوع مصداق بارز ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 می‌باشد. چون پس از انتقال ملک از آقای ف.ج. به خواهان باید دعوی تخلیه علیه این جانب مطرح گردد و 20 میلیون تومان این جانب نیز پرداخت شود. وکیل خواهان ها جواب داده هیچگونه رابطه استیجاری فی مابین موکلین و خوانده وجود ندارد قرارداد اجاره ای که خوانده به آن اشاره نموده می‌بایست به دادگاه ارائه شود مدت قرارداد وی با شخص ثالث منقضی شده و خوانده بدون هیچ گونه قراردادی در ملک متصرف است ادعای خوانده فاقد دلیل اثباتی است تصرفات او غاصبانه است استدعای رسیدگی و صدور حکم را دارم. خوانده پاسخ داده اجاره نامه هست ولی اصل آن را همراه نیاورده ام کپی آن را دارم و دادگاه وضعیت ثبتی پلاک موضوع دعوی را استعلام کرده که پاسخ رسیده (صفحه 12 پرونده) سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 22/5/92 دعوی مطروحه را ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از ملک موضوع خواسته له خواهان ها صادر نموده با ابلاغ دادنامه صادر و انقضاء مهلت تجدیدنظر فرجام خواهی شده و نسبت به هزینه دادرسی تقاضای صدور حکم بر اعسار درخواست گردیده و دادگاه با رسیدگی به دعوی اعسار فرجام خواه طی دادنامه شماره --- - 21/8/92 حکم به رد دعوی اعسار صادر نموده دادنامه مذکور که مورد اعتراض قرار گرفته به موجب دادنامه شماره --- - 13/11/92 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی تایید گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

خواسته خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی خلع ید از پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی بخش دو بجنورد تعیین و با غاصبانه اعلام کردن تصرفات خوانده صدور حکم را خواسته اند که چون خلع ید از جمله دعاوی غیر مالی بشمار می آید و احکام صادره در دعاوی غیر مالی از جمله احکام قابل فرجام موضوع ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء نشده بنا به مراتب رای صادره قابل سیر در مرحله فرجامی نبوده بدین جهت فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به دادنامه فرجام خواسته پذیرفته نمی شود و رد می‌گردد.

ریس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار

سعیدی - نقیب الحسینی

منبع
برچسب‌ها