نحوه اجرای حکم طلاق به درخواست زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعطای نمایندگی به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق مختص موردی است که حکم طلاق به جهت احراز عسر و حرج زوجه صادر شود و در صورت صدور حکم طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح، اذن اعمال وکالت مقید به زوجه داده می‌شود.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ص. ع. فرزند ط. با وکالت آقای ب. چ. دادخواستی به طرفیت آقای ع. ع. فرزند ح. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش تقدیم کرده و توضیح داده است موکله به موجب سند رسمی به شماره ترتیب...- 1380/11/17 دفتر ثبت ازدواج شماره... شهرکرد به عقد ازدواج دائمی خوانده درآمده است با گذشت حدود 12 سال از شروع زندگی و عقیم بودن خوانده مانع توالد و تناسل زوجین شده است و عدم اعتنای خوانده به شوق مادری همسرش و و ضعیت معیشتی خانواده موجبات آزار و اذیت موکله را فراهم آورده است به گونه ای که ادامه زندگی مشترک برای موکله مشقتی غیر قابل تحمل بدنبال خواهد داشت لذا با توجه به شروط ضمن عقد نکاح و تحقق بند دهم از شرایط ضمن عقد که به امضا زوجین رسیده و با استاد به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی درخواست صدور حکم طلاق به صورت بائن با تعیین تکلیف حقوق شرعی و قانونی موکله را دارم. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سامان با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور خواهان و وکلای طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست میباشد چند سال است ازدواج کرده ایم ولی شوهرم بچه دار نمی شود تمایل به روشهای دیگر برای فرزند دار شدن که جدید است را نیز ندارد مشکل از شوهرم میباشد 13 سال است ازدواج کرده ایم. وکیل خواهان اظهار داشته به استناد بند ده از شروط ضمن عقد و اینکه حدود 13 سال است ازدواج کرده اند و زوجه بچه دار نشده درخواست صدور حکم طلاق را دارم: وکیل خوانده اظهار داشته دعوی مورد قبول موکل نیست با توجه به تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین عام و خاص درخواست رسیدگی توام دارم موضوع نیاز به کارشناسی دارد درخواست ارجاع امر به کارشناس را دارم. زوجه اظهار داشته در مورد مهریه و جهیزیه جداگانه اقدام شده و در این پرونده ادعایی ندارم دادگاه با صدور قرار رسیدگی توام دو پرونده بهر دو پرونده تواما رسیدگی و مقرر داشته زوجین به پزشکی قانونی معرفی شوند تا بررسی شود عدم بچه دار شدن زوجه ناشی از عدم توانایی زوج و عقیم بودن وی میباشد یا خیر؟ نوع بیماری دقیقا معلوم شود. اداره کل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری به موجب نامه شماره...مورخ... پاسخ داده که از آقای ع. ع. فرزند ح. معاینه به عمل آمد و مدارک پزشکی بررسی گردید. زوج مبتلا به فقدان اسپرم میباشد و امکان بچه دار شدن به روش طبیعی وجود ندارد ولی با استفاده از روشهای نوین پزشکی امکان بچه دار شدن آنها وجود دارد. دادگاه: قرار ارجاع امر به داوری را صادرکرده است داور زوجه به شرح صفحه 34 پرونده و داور تعیین شده از سوی دادگاه برای زوج به شرح صفحه 41 پرونده نظریه خود را در مورد عدم توفیق در صلح و سازش زوجین اعلام کرده اند. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سامان به موجب رای شماره --- - 1393/06/23 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین طرفین دعوی به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه مبنای طلاق زوجه تحقق شرط ضمن عقد (بند ده) و عقیم بودن زوج اعلام شده است و خواهان به زندگی مشترک با خوانده در حدود 13 سال اشاره و درخواست طلاق کرده است و اینکه خوانده دفاع موثری ننموده و سعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش مفید فایده نبوده و زوجه اصرار بر طلاق دارد و با توجه به ملاحظه جوابیه های شماره...... و.. - مورخ... پزشکی قانونی استان که به عقیم بودن زوج و عدم امکان بچه دار شدن زوجین از طریق طبیعی اشاره و اظهار نظر شده است و نه روشهای جدید درمان نابارورپروری که بعضا بسیار پر هزینه هستند دادگاه نتیجتا شرط مذکور در بند ده از شروط ضمن عقد را محقق دانسته و با استناد به ماده 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده- اذن اعمال وکالت مقید در سند نکاحیه به زوجه جهت اجراء صیغه طلاق با رعایت موازین مربوطه را صادر و اعلام کرده زوجه در مورد حقوق مالی علیحده اقدام نموده و در پرونده حاضر ادعایی ندارد مهلت مراجعه به دفترخانه جهت اجراء صیغه طلاق 6 ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی میباشد رعایت موازین شرعی اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه است نوع طلاق با توجه به اختیار زوجه درسند ازدواج جهت انتخاب نوع طلاق به عهده زوجه خواهد بود که وفق موازین مربوط و با بذل مقداری از مهریه اقدام خواهد کرد عده طلاق سه طهر است در خصوص دادخواست اقای ع. ع. با وکالت آقایان م. ک.. و م. د. و به طرفیت خانم ص. ع. و به خواسته الزام زوجه به تمکین عام و خاص با توجه به مراتب فوق و صدور حکم طلاق زوجه منتفی به انتفاء موضوع است و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام میگردد. آقای ع. ع. با وکالت آقای م. ک.س. نسبت به دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ وکیل تجدیدنظرخوانده شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری به موجب رای شماره --- - 1393/11/29 با ذکر جریان پرونده و اعتراض تجدیدنظرخواه و رد اعتراضات به عمل آمده با این استدلال (که معیار در تشخیص سلامت مرد از حیث بارور نمودن و عقیم نبودن وضعیت طبیعی اوست به نحوی که قدرت تولید مثل و باروری بدون استفاده از روش های پزشکی و غیر طبیعی را دارا باشد و الا عقیم محسوب است) و با توجه نظریات صریح پزشکی قانونی و اینکه فقط «نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج موضوع تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 » تصریح نشده است که مستندا به این مقرره به سر دفتر طلاق نمایندگی داده میشود تا هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه تسلیم شد و زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در آن دفترخانه حاضر نشد و عذر موجهی ارائه ننموده یا از اجرای صیغه طلاق امتناع کرد صیغه طلاق را جاری و ثبت نماید» لذا دادنامه در قسمت مورد تجدیدنظرخواهی یعنی در حکم طلاق با احراز شرایط اعمال وکالت با اصلاح یاد شده تایید کرده است. آقای ع. ع.باوکالت آقای م. ک.س. نسبت به دادنامه یاد شده فرجامخواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/11/29 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجامخواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست و رای دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن درخصوص تحقق شرط ضمن عقد با توجه به عقیم بودن زوج و عدم توانایی باروری وی به صورت طبیعی منطبق با موازین قانونی است لذا ضمن رداعتراض و نظر به اینکه با تحقق بند ده شرط ضمن عقد زوجه به وکالت از زوج اعمال وکالت طبق سند نکاحیه مینماید و دادگاه نخستین به درستی اذن اعمال وکالت مقید در سند نکاحیه را صادر کرده است و توجه به این امر که اعمال تبصره ماده 33 قانون حمایت خانواده در موارد احراز وقوع زوجه در عسر و حرج به نظر دادگاه میباشد لذا به استناد شرط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج و ماده 403 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با حذف اصلاحیه دادگاه تجدیدنظر در مورد اعمال تبصره 32 مارالذکر و تاکید بر تحقق شرط ضمن عقد و اجازه طلاق و اعمال وکالت حسب مندرجات سند رسمی ازدواج - نتیجتا رای فرجام خواسته را ابرام نموده و پرونده را اعاده مینماید.

شعبه --- دیوانعالی کشور -رئیس و مستشار

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها