ضمانت اجرای عدم تودیع هزینه داوری در دعوی طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: عدم تودیع حق الزحمه داوری در دعوای طلاق مجوز صدور قرار رد دعوا نیست و دادگاه مکلف است به هر ترتیبی که شده است در این موارد با استفاده از داوران تبرعی نسبت به انجام داوری اقدام کند.

رای دادگاه بدوی

قرار دادگاه در خصوص دعوی خانم س. الف. به طرفیت آقای ع.ف.ف.ل. دایر به صدورگواهی عدم امکان سازش جهت طلاق که دادگاه در اجرای مقررات ماده 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 مجلس پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت معرفی داور به آنان ابلاغ قانونی که دادگاه پس از تعیین داور از واحد داوری به خواهان ابلاغ قانونی که ظرف یکهفته هزینه انجام داوری را تودیع که اقدام ننموده و بدون انجام داوری ادامه رسیدگی ممکن نیست که قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد این قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده ‌تهران

ملکی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی خانم س. الف. به طرفیت همسرش آقای ع. ف.ف.ل. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و دادنامه مزبور که به موجب آن به دلیل عدم تودیع هزینه دادوری قرار رد دعوا به خواسته طلاق صادر شده مغایر با قانون و فاقد مستند قانونی است زیرا عدم تودیع حق الرحمه داوری مجوز صدور قرار رد دعوا نیست وبا توجه به تبصره 2 ماده 28 قانون حمایت خانواده دادگاه مکلف است به هر ترتیبی که شده است در این موارد با استفاده از داوران تبرعی نسبت به انجام داوری اقدام نماید کسانی که در واحد داوری با اخذ حق الزحمه در پرونده های متعدد داوری می کنند در موارد نادر این چنینی به دستور دادگاه می‌بایست مجانا داوری کنند در غیر این صورت دادگاه ها میتوانند از انتخاب آنان برای داوری خودداری کنند کما اینکه میشود از افرادی که حاضرند تبرعا داوری نمایند استفاده نمود لذا با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محرمعلی بیگدلی - واعظی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها