ابلاغ در دفتر دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: ابلاغ در دفتر دادگاه، صرفا به صورت واقعی و به طرفین دعوا یا وکلای آنان که اختیار دخالت در پرونده را دارند، جایز است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. ق. با وکالت آقای ج.ح. وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/26 شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فارس که به‌ موجب آن دادنامه شماره --- - 1393/04/25 شعبه اول دادگاه عمومی بخش زرقان که حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه به خواسته فسخ نکاح به علت تدلیس و باکره نبودن زوجه صادر شده است، به لحاظ اینکه ادله ارائه شده مبین باکره نبودن زوجه می‌باشد و صرف‌نظر از اینکه خیار تدلیس نیز محقق نبوده، بنابراین با توجه به جهات و موارد معنونه در رای تجدیدنظرخواسته با اصلاح آن به حکم بر بطلان دعوا و رد اعتراض آن را تایید کرده است؛ فرجام‌خواهی نموده است. در دادخواست فرجامی مشخصات خانم م.ن. قید شده است. دادگاه تجدیدنظر به‌موجب دستور فاقد تاریخ اعلام کرده «با عنایت به اینکه صرفا کارآموزان وکالت حق دخالت در دعاوی که مرجع فرجام‌خواهی آن دیوان‌عالی‌کشور است ندارند، لذا وکلای پایه 2 منع قانونی جهت وکالت در دعاوی که مرجع فرجام‌خواهی آن دیوان‌عالی‌کشور است در خصوص فرجام‌خواهی از رای طلاق ندارند» با این وصف دفتر دادگاه نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم را در دفتر دادگاه تجدیدنظر به نامبرده ابلاغ و تحویل داده است که نامبرده به‌موجب لایحه 1093 - 1393/10/29 پاسخ فرجام‌خواهی را داده است. سپس پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/08/26 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس مشاوره نموده، چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه در مرحله فرجام، وکیل پایه دو قوه قضائیه حسب ماده 25 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حق وکالت ندارد و با صراحت، حدود دخالت وی در محاکم کیفری و محاکم حقوقی با در نظر گرفتن حدّ و نصاب مجاز است، لذا بنا به مراتب فوق و اینکه نحوه ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم به (خانم م.ن.) در دادگاه برخلاف صریح ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است، زیرا ابتدا باید مامور ابلاغ اوراق را به شخص خوانده و در نشانی اعلام شده ابلاغ نماید، سپس در همان محل اوراق در صورت عدم حضور و در نشانی تعیین شده به بستگان و یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ گردد؛ و ابلاغ در دفتر دادگاه صرفا به‌صورت واقعی به اشخاص یا وکلای آنان که اختیار دخالت را در پرونده دارند، جایز است؛ بنابراین در کیفیت فعلی، پرونده ناقص است، اعاده می‌گردد. دفتر دادگاه تجدیدنظر استان فارس نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم از وکیل پایه 2 قوه قضائیه اقدام و برابر مقررات به فرجام‌خوانده ابلاغ و در صورت تکمیل آن را اعاده نماید.

مستشاران شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور

حیدری - اسلامی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها