رای شماره 244 مورخ 1381/07/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 165/79

شاکی: شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 9 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 14 مهر 1381

شماره دادنامه: 244

مقدمه: الف) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/646 موضوع شکایت آقای حسین بابایی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای گیلان به خواسته صدور حکم مبنی بر استفاده از خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 1537 مورخ 1378/08/25 حکم به بطلان شکایت شاکی صادر نموده است.ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/385 موضوع شکایت آقای محمدحسن یعقوبی به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به خواسته احقاق حق به شرح دادنامه شماره 1121 مورخ 1378/07/18 شکایت شاکی را رد نموده است.ج -1) شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/647 موضوع شکایت آقای نبی‌الله محمدی به طرفیت سازمان آب منطقه‌ای شمال (گیلان) به خواسته صدور حکم مبنی بر استفاده از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی به شرح دادنامه شماره 121 مورخ 1379/01/24 حکم بر الزام سازمان طرف شکایت به شمول تامین اجتماعی از جهت دفترچه بیمه صادر نموده است.ج -2) شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/79/683 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 121 مورخ 1379/01/24 صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه 77/647 به شرح دادنامه شماره 126 مورخ 1381/02/11 ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شکایت تجدیدنظر خوانده را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه شماره 121 مورخ 1379/01/24 شعبه ششم بدوی دیوان به شرح دادنامه قطعی شماره 126 مورخ 1381/02/11 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان فسخ و شکایت شاکی رد شده است، بنابراین تناقضی بین آراء قطعی فوق‌الذکر نمی‌باشد و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع