تجدیدنظرخواهی در دعوی مطالبه اجور معوقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به پرداخت اجور معوقه باید به طرفیت کلیه محکوم لهم صورت پذیرد، درغیراین‌ صورت مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1 . الف. 2 . ج. 3 . ن. 4 . ن. همگی خ. و ص.م. به طرفیت ر.د. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اجور معوقه با احتساب خسارات دادرسی و خسارت قانونی ناشی از عدم پرداخت پول پیش و حق‌الوکاله وکیل به مبلغ 130 میلیون ریال توجهاً به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رابطه استیجاری خواهان‌ها با خوانده از تاریخ 1391/03/28 به مدت یک سال محرز است اینکه خوانده با وصف ابلاغ قانونی وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور پیدا نکرده است و دلیلی بر انجام تعهد یا اسقاط آن ارائه ننموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 490 و 494 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 130 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2672000 ریال هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می‌نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترکی

رای دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی آقای ر.د. به ‌طرفیت واخواندگان آقایان ن. و الف. و ج. و خانم ن. همگی خ. و خانم ص.م. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران با احتساب جمیع خسارات دادرسی نظر به این که واخواه با وصف ابلاغ به عمل آمده در دادگاه حضور نیافته و مستندات ابرازی وی مورد انکار واخواندگان قرار گرفته و واخواه اصل مستند ابرازی را ارائه ننموده و دلیل و مدرک محکمه‌ پسند دیگری که ادعای وی را اثبات نماید به دادگاه تقدیم ننموده است بنابراین مستندا به مواد 306 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی ضمن رد اعتراض به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ر.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/08/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/09/19 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 130 . 000 . 000 ریال بابت اجور معوقه و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌ الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد قطع ‌نظر از صحت و سقم قضیه وارد نمی‌باشد زیرا که مفاد دادنامه معترض‌ عنه دلالت بر محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ محکوم ‌به در حق ن.- الف.- ج.- ن. شهرتین همگی خ. و ص.م. داشته لیکن نامبرده به‌ موجب دادخواست تقدیمی صرفا احد از آنان به ‌نام ن.خ. را به‌ عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار داده است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع ندارد و به حکم مقرر در ماده 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی نمایند از این رو دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را قابل اجابت ندانسته و مستندا به مواد قانونی مارالذکر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها