دعوی اعسار مدیر شرکت تجاری

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و عهده ‌دار بودن مدیریت یک شرکت تجاری دال بر تاجر بودن مدیر نیست و دعوی اعسار از ناحیه وی قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. به‌ طرفیت سازمان... به‌ خواسته اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره --- مورخ 1391/05/24 صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه --- دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان نظر به جری تشریفات قانونی تشکیل جلسه دادرسی؛ استماع اظهارات و دفاعیات طرفین نظر به اینکه به ‌موجب دفاعیات نماینده حقوقی خوانده خواهان اعسار دارای شرکت پ.الف.ج. با مسئولیت محدود می‌باشند و این موضوع مورد تایید شخص خواهان نیز قرار گرفت و به ‌موجب بند 2 ماده 20 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود نیز جزو شرکت‌های تجارتی محسوب می‌باشند لذا دادگاه نظر به اینکه عرض حال اعسار از تاجر پذیرفته نمی‌شود دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص حکم بر بطلان دعوی مطروحه خواهان اعسار صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت سازمان... نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/04/12 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تقدیمی مشارالیه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از دادنامه شماره --- - 1391/05/24 آن دادگاه، وارد و موجه بوده و دادنامه معترض‌ عنه مخدوش و غیر قابل تایید است. زیرا اولا - شخصیت مدیران شرکت از شخصیت حقوقی شرکت مجزاست و عهده‌دار بودن مدیریت یک شرکت تجاری دلالت بر تاجر بودن مدیر ندارد. ثانیا - با توجه به مفاد اظهارات گواهان، تجدیدنظرخواه در وضعیت فعلی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارد و خلاف مودای اظهارات شهود از سوی تجدیدنظرخوانده اثبات نگردیده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده را نقض می‌نماید آنگاه ادعای خواهان را وارد دانسته به استناد ماده 504 و 513 قانون مرقوم، حکم به اعسار و معافیت موقت تجدیدنظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی را صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دوبحری- قیصری

منبع
برچسب‌ها