نظریه مشورتی شماره 7/97/2341 مورخ 1398/04/31

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/97/2341
شماره پرونده: 97-168-2341

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از ماده 287 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 88 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور قرار تأمین کیفری (اخذ کفیل، وثیقه و...) در خصوص افراد (متهم) دارای کمتر از پانزده سال سن ممکن نیست و صرف اخذ التزام (کتبی) از شخصی که به تشخیص دادگاه کودک به وی تسلیم (سپرده) میشود کفایت میکند.
2- ضمانت اجرای تخطی والدین و دیگر اشخاصی که متهم دارای کمتر از پانزده سال سن به آنها سپرده شده است از معرفی وی به مرجع قضایی متفاوت از ضمانت اجراهای مربوط به تخلف کفیل یا وثیقه گذار است و با لحاظ بندهای ب و ت ماده 88 قانون مجازات اسلامی، دادگاه میتواند چنین متهمی را در صورت اقتضاء به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد صلاحیت سپرده و یا در صورت ارتکاب جرایم تعزیری درجه یک تا پنج از سوی چنین فردی، دستور به نگهداری وی را در کانون اصلاح و تربیت صادر نماید.

منبع