خلع ید و قلع و قمع علیه اداره برقتاثیر تصرف در راستای اجرای طرح برق رسانی بر خلع ید

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگراداره برق در راستای اجرای طرح برق رسانی اقدام به نصب ادوات؛ در ملکی دیگری کند؛ اقامه دعوی خلع ید و قلع و قمع علیه اداره برق منجر به صدور قرار رد دعوی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/09

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. آهنگر ارجمندی به طرفیت اداره برق منطقه ای شهرستان فیروزکوه به خواسته خلع ید اداره خوانده از مقدار 150 مترمربع از قطعه زمین پلاک --- فرعی از یک اصلی و قلع و قمع و جمع آوری سه عدد تیرسیمان و یکدستگاه ترانس برق در زمین ملکی و متصرفی خواهان نظر به اینکه خوانده جهت اجرای طرح مربوط به برق رسانی اقدام به نصب ادوات مورد اشاره خواهان نموده که در این صورت امکان خلع ید و قلع و قمع نمی‌باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را به کیفیت مطروح فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه- سید مجتبی لطیفی رستمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای م. آهنگری ارجمندی به طرفیت اداره برق منطقه ای شهرستان فیروزکوه به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/12/09 صادره در پرونده کلاسه شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی)فیروزکوه که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید اداره تجدیدنظرخوانده از مقدار 150 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 1349 فرعی از یک اصلی وقلع وقمع وجمع آوری سه عددتیرسیمان ویکدستگاه ترانس برق به لحاظ اینکه تجدیدنظرخوانده جهت اجرای طرح مربوط به برق رسانی اقدام به نصب ادوات مورد اشاره نموده می‌باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید و استوار می‌نماید رای صادر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری- محمد حیدری

منبع
برچسب‌ها